Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/svommgxc/public_html/rapport/wp-content/plugins/SD_survey/survey_build.php on line 281
Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram – 2015 – grener |

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram – 2015 – grener

print
  • Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 1 - 2015 – for grenene stup, vannpolo og synkron.

    Dere må gjennomgå del 3 - aktivitetsutvikling i et eget skjema.

    Klubbens ledelse skal gå gjennom dette heftet og svare i henhold til klubbens status. Styrets ansvarlige for AKP skal ha lest nøye gjennom veiledningsheftet og gjort forberedelsene som beskrevet der, og er ansvarlig for den videre gjennomføring av AKP. Vær ærlig i besvarelsene. Hvis virksomhetsplanen ikke er ferdig så er den ikke ferdig - dermed 0 poeng.

    Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og gjort forberedelsene som beskrevet. Klubbens ledelse utpeker en ansvarlig for gjennomføring av AKP. Denne personen skal gå nøye gjennom veiledningsdokument, papirversjonen av AKP og gjøre undersøkelsen på vegne av klubben. Ikke lur dere selv med å svare noe lurt. Hvis virksomhetsplanen ikke er ferdig så er den ikke ferdig - dermed 0 poeng.

    I etterkant skal ansvarlig for AKP presentere resultatet for klubbens styre/ledelse, og dere sammen blir enige om minst 3 prioriterte punkter dere ønsker å ta tak i.

    Skjemaet må gjennomføres i "en session". Man navigerer frem og tilbake i skjemaet ved hjelp av forrige og neste -knappene. Dere får rapporten tilsendt på mail etter gjennomføring (merk at det er viktig å skrive riktig e-post adresse).

    Spørsmål sendes til lasse@svomming.no. Lykke til!

  • Avsnitt 1: "A - Medlemskap"

    Medlemsutvikling kan være et barometer for om klubbens aktivitetstilbud er attraktivt for medlemmene og nærmiljøet. Innunder medlemskap settes det fokus på hvor god klubben er til å rekruttere nye medlemmer og hvordan klubben ivaretar og legger opp til at medlemmene er lenge i klubben. Tallene for klubbens medlemskap kan man finne i idrettsregistreringen.

    • Avsnitt: A - Medlemskap

      Spørsmål nr. 1/3

      Totale medlemskap
      Hvordan er utvikling på det totale medlemskap i klubben fra 2013 til 2014 (ifølge tallene fra idrettsregistreringen - tallene ligger på svomming.no)

      Svar::

      *Skriv økningen i antall medlemmer;

      *Skriv økningen i antall medlemmer;

      *Skriv endringen i antall medlemmer;

      *Skriv endringen i antall medlemmer;

      *Hvorfor vet dere ikke? Hva tror dere endringen er?

    • Avsnitt: A - Medlemskap

      Spørsmål nr. 2/3

      Ungdom
      Har klubben økning i antallet aktive ungdommer i aldersgruppen 13-19 år? (ifølge idrettsregistreringen)

      Svar::

      *Beskriv kort hvorfor;

      *Beskriv kort hvorfor;

    • Avsnitt: A - Medlemskap

      Spørsmål nr. 3/3

      Styremedlemmer
      Alle i klubbens styre (inkl vara) har godkjente medlemskap i klubben for inneværende år?

      Svar::
  • I del "A - Medlemskap" fikk du /
  • Avsnitt 2: "B - Organisasjon og ledelse"

    Denne delen omhandler klubben som en organisasjon og klubbens ledelse. En velfungerende organisasjon og tydelig ledelse er vesentlig for å legge til rette for klubbens medlemmer og utvikling av klubbens aktivitetstilbud. Hvor god er deres klubb som organisasjon?

    • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

      Spørsmål nr. 1/12

      Klubbdokumenter
      Nedskrevne planverk kan være bevis på god strukturering og dokumentering, og være verktøy for fremtidig ledere i klubben. Gode plandokumenter legger til rette for kontinuitet. Har klubben;

      Svar::
    • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

      Spørsmål nr. 2/12

      Vedtekter
      Det kom korrigerte vedtekter fra Norges Idrettsforbund i 2011. Har klubben oppdatert og årsmøtegodkjent nye vedtekter i 2011 eller seinere?

      Svar::

      *Skriv i hvilket år vedtektene sist ble endret;

    • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

      Spørsmål nr. 3/12

      Styrearbeid
      Møteledelse og gode rutiner i styrearbeidet gjør det enklere å være engasjerte i klubbens ledelse. Har klubben gode oppfølging/rutiner for;

      Svar::
    • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

      Spørsmål nr. 4/12

      Valgkomitee
      Har klubben en valgkomité bestående av 4 personer (leder, 2 medlemmer, 1 vara) med klart mandat til å rekruttere til klubbens ledelse ved neste årsmøte?
      Merk: ingen nåværende styremedlemmer kan sitte i valgkomiteen

      Svar::
    • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

      Spørsmål nr. 5/12

      Dommeransvarlig
      Har klubben en dommeransvarlig med ansvar for å rekruttere og ivareta klubbens dommere?

      Svar::
    • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

      Spørsmål nr. 6/12

      Lederkurs for ungdom 
      Har klubben vært representert på lederkurs for ungdom de siste 2 år (enten i regi NSF eller idrettskrets)

      Svar::

      Hvorfor ikke?

    • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

      Spørsmål nr. 7/12

      Trener/Leder konferansen
      Trener/leder konferansen er et viktig seminar for norsk svømming. Her samles engasjerte fra alle klubber til diskusjon, sosialt samvær og gode presentasjoner. Var klubben representert på NSFs forrige trener/leder konferanse (2014 eller 2015)?

      Svar::
    • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

      Spørsmål nr. 8/12

      Deltakelse Kompetansehelga
      Kompetansehelga er en ypperlig arena for økt forståelse og gode tips til en bedre utvikling av klubben. Var klubben representerter med minst 2 representant fra klubben på Kompetansehelga 2015?

      Svar::
    • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

      Spørsmål nr. 9/12

      Kjennskap til NSF og norsk idrett
      Er alle i klubbens styre godt kjent med;

      Svar::
    • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

      Spørsmål nr. 10/12

      Politiattest
      Har klubben rutiner for registrering og oppfølging av politiattest?

      Svar::

      Dette er pålagt fra norsk idrett, og viktig at klubben tar grep om.

    • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

      Spørsmål nr. 11/12

      Samarbeid med idrettsrådet
      Har klubben godt samarbeid med idrettsrådet med tanke på tilgang til anlegg, økonomisk støtte og utvikling av aktivitetstilbudet mot ungdom og folkehelse?

      Svar::

      Kommentar;

    • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

      Spørsmål nr. 12/12

      E-post adresse
      Har klubben minst 2 registrerte og aktive e-post adresser (post@svommeklubben.no/ leder@svommeklubben.no/ svommeskole@svommeklubben.no)?

      Svar::
  • I del "B - Organisasjon og ledelse" fikk du /
  • Avsnitt 3: "C - Aktivitetsutvikling "

    Klubbens sportslige tilbud er klubbens kjerneaktivitet. Ved å tilrettelegge for god aktivitet trives barn og unge i klubben og ønsker å være der over lengre tid. Hvordan kan klubben styrke aktivitetstilbudet og legge til rette for mest mulig mestring og sportslig utvikling?

    For Del C - aktivitetsutvikling - se her; http://svomming.no/?menuid=589&expand=406,589

    • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling

      Spørsmål nr. 1/3

      Fyll inn poengsum fra del C - aktivitetsutvikling - minipolo

      Svar::
    • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling

      Spørsmål nr. 2/3

      Fyll inn påengsum fra aktivitetsutvikling - Sportslig aktivitetstilbud

      Svar::
    • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling

      Spørsmål nr. 3/3

      Fyll inn påoengsum fra aktivitetsutvikling - Annet aktivitetstilbud

      Svar::
  • I del "C - Aktivitetsutvikling " fikk du /
  • Avsnitt 4: "D - Trenere og utdanning"

    Trenerne er de som organiserer klubbens aktiviteter. Klubben må legge forholdene til rette for rekruttering, skolering, utdanning og ivaretakelse av trenere, instruktører og andre involverte i klubbens aktivitet. Hvor god er klubben på dette? Hvordan kan klubben utvikle trenerteamet ytterligere?

    • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

      Spørsmål nr. 1/6

      Hovedtreners rolle
      Har klubben nedskrevet en stillingsbeskrivelse som beskriver rolle, ansvar og oppgaver til hovedtrener?

      Svar::
    • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

      Spørsmål nr. 2/6

      Hovedtrener - utdanning
      Hovedtrener har minst trener 2 eller tilsvarende?

      Svar::
    • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

      Spørsmål nr. 3/6

      Trenerutdanning
      Har alle trenere på trenings- og konkurransegrupper har minimum trener 1 eller tilsvarende?

      Svar::
    • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

      Spørsmål nr. 4/6

      Trenere
      Har klubben god dekning i antallet trenere?

      Svar::
    • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

      Spørsmål nr. 5/6

      Trenermøter
      Samarbeid, strategi og utvikling hvor hele trenertemaet er involvert er viktig for utvikling av det sportslig tilbudet og ivaretakelse av trenere. Hvor ofte holder klubbens trenerteam trenermøter?

      Skal være ordentlig møter med agenda, møteleder og referat for at det skal "gjelde".

      Svar::
    • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

      Spørsmål nr. 6/6

      Oppdatert livredningsprøve 
      Alle instruktører og trenere skal ha oppdatert livredningsprøve. Arrangeres en årlig livredningsprøve for alle trenere og instruktører? 

      Svar::
  • I del "D - Trenere og utdanning" fikk du /
  • Avsnitt 5: "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør"

    En velfungerende klubb er avhengig av en sunn kultur hvor foreldre og andre engasjerte bidrar. Klubben må legge til rette for involvering og frivillig engasjement. Ofte er god kommunikasjon og informasjon en nøkkel. Men også klubbens omdømme og synlighet i lokalsamfunnet er viktig. Eller er det bare skigruppa og fotballklubben som alle kjenner til?

    • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

      Spørsmål nr. 1/9

      Informasjon
      Blir nye foreldre sendt informasjon eller henvist til informasjon om klubben, dens aktivitet, forventning til foreldre etc?

      Svar::
    • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

      Spørsmål nr. 2/9

      Foreldreengasjement
      Har klubben et system for å involvere foreldre til innsats? Det kan for eksempel være en foreldregruppe eller involvering på andre måter. Det skal uansett være en del av en nedskrevet plan eller være et tydelig mandat.

      Svar::

      *Beskriv kort hvordan;

    • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

      Spørsmål nr. 3/9

      Oppmenn/foreldrekontakt/gruppekontakt
      Har klubben et velfungerende system av oppmenn eller gruppekontakter som har ansvar for å følge opp en treningsgruppe administrativt?

      Svar::
    • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

      Spørsmål nr. 4/9

      Foreldremøter/informasjonsmøter
      Arrangeres "foreldremøter" eller informasjonsmøter for foresatte minst 2 ganger i sesongen?

      Svar::
    • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

      Spørsmål nr. 5/9

      Sosialt for foresatte
      Arrangeres sosiale arrangementer for foreldre og engasjerte minst 2 ganger i sesongen?

      Svar::

      *Beskriv kort hvilke type arrangementer;

    • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

      Spørsmål nr. 6/9

      Klubbens webside
      Websider gir informasjon og inntrykk av klubbens aktivitetstilbud og hvordan klubben driftes. Tydelig informasjon kan forenkle hverdagen for engasjerte og medlemmene.

      Svar::
    • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

      Spørsmål nr. 7/9

      Facebook
      Har klubben en aktiv facebook-side til å kommunisere med medlemmer og engasjerte? («fan-page», grupper teller ikke)

      Svar::
    • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

      Spørsmål nr. 8/9

      Nyhetsbrev
      Sender klubben regelmessig ut nyhetsbrev på e-post til klubbens medlemmer?

      Svar::
    • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

      Spørsmål nr. 9/9

      Lokalmedia
      Hvor mange artikler omtaler klubben i lokalmedia per år? (notiser og resultater telles ikke)

      Svar::
  • I del "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør" fikk du /
  • Avsnitt 6: "Prioritering på veien videre"

    Klubben har gjennomført Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 1. Med utgangspunkt i denne undersøkelsen kan klubben prioritere tiltak det kommende året for å bli litt bedre (prioriterte tiltakene bør være en del av klubbens/styrets handlingsplan)

    • Avsnitt: Prioritering på veien videre

      Spørsmål nr. 1/2

      Prioriterte tiltak
      Med utgangspunkt i Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram; Beskriv kort klubbens prioriterte tiltak for å utvikle klubben på veien videre

      Svar::
    • Avsnitt: Prioritering på veien videre

      Spørsmål nr. 2/2

      Klubbutvikling
      Ønsker klubben bli kontaktet ang klubbutvikling? Beskriv gjerne mer innen hva hvis aktuelt.

      Svar::
  • I del "Prioritering på veien videre" fikk du /
  • The end.

    Thank you for your time

    Før du sender inn undersøkelsen kan du legge til flere epost adresser som vil motta beskjed om denne innsendingen.
    Legg til flere e-poster

    Er du menneske?

    + =

Så langt er du totalt i undersøkelsen