Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/svommgxc/public_html/rapport/wp-content/plugins/SD_survey/survey_build.php on line 281
Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 2 – 2016 |

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 2 – 2016

print
 • Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 2 - 2016

  Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og gjort forberedelsene som beskrevet. Klubbens ledelse utpeker en ansvarlig for gjennomføring av AKP. Denne personen skal gå nøye gjennom veiledningsdokument, papirversjonen av AKP og gjøre undersøkelsen på vegne av klubben. Ikke lur dere selv med å svare noe lurt. Hvis virksomhetsplanen ikke er ferdig så er den ikke ferdig - dermed 0 poeng.

  I etterkant skal ansvarlig for AKP presentere resultatet for klubbens styre/ledelse, og dere skal sammen bli enige om minst 3 prioriterte punkter dere ønsker å ta tak i.

  Skjemaet må gjennomføres i "en session". Man navigerer frem og tilbake i skjemaet ved hjelp av forrige og neste -knappene. Dere får rapporten tilsendt på mail etter gjennomføringen (merk at det er viktig å skrive riktig e-post adresse).

  Spørsmål sendes til caroline@svomming.no. Lykke til!

 • Avsnitt 1: "A - Medlemskap"

  Medlemsutvikling kan være et barometer for om klubbens aktivitetstilbud er attraktivt for medlemmene og nærmiljøet. Innunder medlemskap settes det fokus på hvor god klubben er til å rekruttere nye medlemmer og hvordan klubben ivaretar og legger opp til at medlemmene er lenge i klubben. Tallene for klubbens medlemskap kan man finne i idrettsregistreringen.

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 1/4

   Totale medlemskap
   Hvordan er utvikling i det totale medlemskap i klubben fra 2014 til 2015 (ifølge tallene fra idrettsregistreringen)

   Svar::
  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 2/4

   Ungdom
   Har klubben økning i antallet aktive ungdommer i aldersgruppen 13-19 år? (ifølge idrettsregistreringen)

   Svar::
  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 3/4

   Aktive seniorutøvere
   Har klubben aktive utøvere på 19 år eller eldre som trener aktivt og konkurrerer for klubben? (løst lisens)

   Svar::
  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 4/4

   Styremedlemmer
   Alle i klubbens styre (inkl vara) har godkjente medlemskap i klubben for inneværende år?

   Svar::
 • I del "A - Medlemskap" fikk du /
 • Avsnitt 2: "B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon"

  Denne delen omhandler klubben som en organisasjon og klubbens ledelse. En velfungerende organisasjon og tydelig ledelse er vesentlig for å legge til rette for klubbens medlemmer og utvikling av klubbens aktivitetstilbud. Hvor god er deres klubb som organisasjon?

  Organisasjon og ledelse er delt i 3 områder:

  - Organisasjon

  - Ledelse

  - Klubbdrift

  Organisasjon

  Utvikling av klubben som organisasjon er naturlig for å legge til rette for utvikling på andre områder.

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 1/13

   Verdier
   Har dere definert klubbens verdier?

   Svar::

   *Hvis ja, skriv klubbens verdier

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 2/13

   Klubbdokumenter
   Nedskrevne planverk kan være bevis på god strukturering og dokumentering, og være gode verktøy for fremtidig ledere og engasjerte i klubben. Har klubben;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 3/13

   Retningslinjer
   Retningslinjer legger føringer for hva som er akseptert og ikke, og er noe klubbens medlemmer og engasjerte skal forholde seg til. Retningslinjer skal være nedskrevet, forankret og synliggjort for at de skal ha noen verdi. Har klubben;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 4/13

   Lagring av klubbdokumenter
   Har klubben et godt system for lagring, bruk og ivaretakelse av klubbdokumenter (for styret hovedsakelig)?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 5/13

   Styrearbeid
   Møteledelse og gode rutiner i styrearbeidet gjør det enklere å være engasjerte i klubbens ledelse. Har klubben gode oppfølging/rutiner for;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 6/13

   Mandat i utvalg/arbeidsgrupper
   Har alle klubbens utvalg og arbeidsgrupper et klart og tydelig mandat som er nedskrevet og oppdatert i klubbens klubbhåndbok/organisasjonsplan?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 7/13

   Valgkomité
   Har klubben en valgkomité bestående av 4 personer (leder, 2 medlemmer, 1 vara) med klart mandat til å rekruttere til klubbens ledelse ved neste årsmøte?
   Merk: ingen nåværende styremedlemmer kan sitte i valgkomiteen

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 8/13

   Velfungerende revisor/kontrollkomitee
   For idrettslag med omsetning under fem millioner kroner årlig skal revisjonen utføres av to revisorer valgt av årsmøtet. Idrettslag med omsetning over fem millioner kroner årlig skal engasjere statsautorisert eller registrert revisor som skal følge revisorloven. Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert/statsautorisert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Har klubben velfungerende revisor/kontrollkomité?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 9/13

   Dommeransvarlig
   Har klubben en dommeransvarlig med ansvar for å rekruttere og ivareta klubbens dommere?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 10/13

   Antallet dommere
   Hvor mange autoriserte dommere har klubben?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 11/13

   Rent Idrettslag
   Er klubben registrert som et rent idrettslag (www.rentidrettslag.no)? Klubben skal i så fall ha en oppdatert antidoping policy.

   Svar::

   *Når ble antidopingpolicyen sist revidert og vedtatt i styret;

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 12/13

   Barneidrettsansvarlig

   På idrettstinget 2015 ble det vedtatt at alle klubber skal ha oppnevnt en som er ansvarlig for at Barneidrettsbestemmelsene ivaretas. Har klubben en Barneidrettsansvarlig?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon

   Spørsmål nr. 13/13

   Lov
   Det kom korrigerte lovnorm fra Norges Idrettsforbund i 2015. Har klubben oppdatert og årsmøtegodkjent klubbens vedtekter i forhold til lovnormen?

   Svar::
 • I del "B - Organisasjon og ledelse - Område 1: Organisasjon" fikk du /
 • Avsnitt 3: "B - Organisasjon og ledelse - Område 2: Ledelse"

  En godt drevet klubb har en aktiv klubbledelse som har forståelse for hva som kreves for å drive og lede en velfungerende klubb inn i fremtiden. Med ledelse menes i hovedsak styret, svømmeskoleansvarlig, hovedtrener og andre sentrale roller for klubbens aktivitet og drift. Hvilken kultur har klubben innen ledelse? Hvordan ledes klubben? Det bør gjøres gode strategiske grep, basert på klubbens Virksomhetsplan. Klubben bør være godt representert på møteplasser for ledere da dette er nyttige arenaer for erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig påfyll. I norsk svømming ønsker vi at klubbene samarbeider tett med hverandre og med Norges Svømmeforbund så man slipper å «finne opp kruttet opp egenhånd».

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 2: Ledelse

   Spørsmål nr. 1/8

   Styrets rolle
   Har klubben tydelig definert styrets rolle? Slik at man har avklart hvilke saker/temaer som skal diskuteres i styret og hva som ikke skal diskuteres av klubbens styre (diskuterer man for eksempel hva som skal spises på treningsleirer?). Skal være nedskrevet og en del av klubbhåndboka.

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 2: Ledelse

   Spørsmål nr. 2/8

   Utviklingssamtaler/medarbeidersamtaler
   Hvordan håndterer klubben personalansvar? Har styret eller daglig leder utviklingssamtaler/medarbeidersamtaler med de sentrale personer for klubbens aktivitet og drift minst 2 gang i året?
   (man trenger ikke være ansatt for at det skal være medarbeidersamtaler/utviklingssamtale)

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 2: Ledelse

   Spørsmål nr. 3/8

   Lederkurs for ungdom 
   Har klubben vært representert på lederkurs for ungdom de siste 2 år (enten i regi NSF eller idrettskrets)

   Svar::

   *Hvis nei, beskriv kort hvorfor;

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 2: Ledelse

   Spørsmål nr. 4/8

   Trener/Leder konferansen
   Trener/leder konferansen er et viktig seminar for norsk svømming. Her samles engasjerte fra alle klubber til diskusjon, sosialt samvær og gode presentasjoner. Var klubben representert på NSFs forrige trener/leder konferanse?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 2: Ledelse

   Spørsmål nr. 5/8

   Deltakelse Kompetansehelga
   Var klubben representert på Kompetansehelga 2016?

   Svar::

   *Hvorfor ikke?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 2: Ledelse

   Spørsmål nr. 6/8

   Kjennskap til NSF og norsk idrett
   Er alle i klubbens styre godt kjent med;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 2: Ledelse

   Spørsmål nr. 7/8

   Samarbeid med idrettsrådet
   Har klubben et godt samarbeid med idrettsrådet med tanke på tilgang til anlegg, økonomisk støtte og utvikling av aktivitetstilbudet mot ungdom og folkehelse?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 2: Ledelse

   Spørsmål nr. 8/8

   Samarbeid med kommunen ang anlegg/anleggseier
   Har klubben godt samarbeid med anleggseier (kommunen) med tanke på tilgang til anlegg og vilkårene for bruk?

   Svar::
 • I del "B - Organisasjon og ledelse - Område 2: Ledelse" fikk du /
 • Avsnitt 4: "B - Organisasjon og ledelse - Område 3: Klubbdrift"

  Klubben må legge til rette for god klubbdrift slik at tid og energi kan brukes til å legge til rette for god aktivitet. Det enklere å engasjere seg i en velfungerende klubb. Jo flere ting man har på stell, jo bedre for de engasjerte og for medlemmene.

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 3: Klubbdrift

   Spørsmål nr. 1/7

   Politiattestansvarlig
   Alle klubber skal ha  oppnevnt som person som har ansvar for registrering og oppfølging av politiattester. Det skal stå på klubbens webside hvem som er politattestansvarlig. Har klubben en politiattestansvarlig?

   Svar::

   *Hvorfor ikke? (pålagt i norsk idrett)

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 3: Klubbdrift

   Spørsmål nr. 2/7

   Arbeidsavtale
   Hvor stor andel % av klubbens trenere og ansatte på konkurransegruppene har skrevet arbeidsavtale, og har stillingsbeskrivelse? Man kan ha arbeidsavtale selv om man bidrar frivillig eller er inne noen få timer per uke.

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 3: Klubbdrift

   Spørsmål nr. 3/7

   Økonomi
   Har klubben god oversikt over muligheten for å søke midler gjennom lokale støtteordninger (kommune/fylke) og stiftelser?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 3: Klubbdrift

   Spørsmål nr. 4/7

   Egenandeler
   Har klubben nedfelt struktur/retningslinjer og prosentsatser for egenandel og økonomisk støtte til utøvere i forhold treningsleirer, reise på stevner, landslag osv?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 3: Klubbdrift

   Spørsmål nr. 5/7

   E-post adresse
   Har klubben en eller flere personuavhengie mailadresser (post@svommeklubben.no/ leder@svommeklubben.no/ svommeskole@svommeklubben.no, jens@svommeklubben.no)?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 3: Klubbdrift

   Spørsmål nr. 6/7

   Grasrotandelen
   Grasrotandelen er Norsk Tippings system for å støtte den lokale aktiviteten gjennom idrettslag. 5% av omsetningen til tippere går til formålet. For at klubben skal få midler gjennom grasrotandelen kreves det innsats for å rekruttere og ivareta tippere.

   Hvordan er status på antallet registrerte spillere fra vinteren 2015 til 2016?
   Tallene finnes på www.grasrotandelen.no.

   Svar::

   *Skriv antall spillere registrert til klubbens grasrotandel;

   *Skriv antall spillere registrert til klubbens grasrotandel;

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - Område 3: Klubbdrift

   Spørsmål nr. 7/7

   Kostnader for utøvere og deres foresatte

   Har klubben retningslinjer som sikrer et kostnadsnivå som gjør at flest mulig kan delta i klubbens aktiviteter?

   Svar::
 • I del "B - Organisasjon og ledelse - Område 3: Klubbdrift" fikk du /
 • Avsnitt 5: "C - Aktivitetsutvikling - Område 1: Svømmeskole"

  Aktivitetstilbudet er klubbens kjerne. Kan klubben tilby attraktive aktivitet i et sosial og trygt miljø?

  Klubbens aktivitetstilbud er delt på fire områder;

  - Område 1 - Svømmeskole

  - Område 2 - Sportslig aktivitet

  - Område 3 - Funksjonshemmede

  - Område 4 - Annet aktivitetstilbud

  Svømmeskole

  Det er viktig for klubbens utvikling at klubbens svømmeskole tilbyr god kvalitet gjennom godt organiserte kurs og dyktige instruktører. Norges Svømmeforbund utvikler svømmeopplæringstilbudet gjennom Norges Svømmeskole. Svømmeopplæring kan omfatte barn, ungdom, voksne, funksjonshemmede, mennesker med flerkulturell bakgrunn og andre grupper som har behov for tilrettelegging. En god overgangen fra svømmeskole til treningspartier er vesentlig for å holde medlemmene i klubben.

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 1: Svømmeskole

   Spørsmål nr. 1/10

   Kvalitetssjekken Norges Svømmeskole 
   Kvalitet i svømmeskolen er sentralt for god rekruttering og medlemsvekst. Fyll inn klubbens poengsum på kvalitetssjekken, en helsesjekk på klubbens svømmeskole. Kvalitetssjekken ligger i www.tryggivann.no. Ansvarlig: klubbens svømmeskoleansvarlig.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 1: Svømmeskole

   Spørsmål nr. 2/10

   Baby/småbarnssvømming
   Tilbyr klubben baby- og/eller småbarnssvømming?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 1: Svømmeskole

   Spørsmål nr. 3/10

   Svømmeopplæring ungdom
   Tilbyr klubben svømmeopplæring for ungdom (13-19 år)?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 1: Svømmeskole

   Spørsmål nr. 4/10

   Svømmeopplæring voksne
   Tilbyr klubben svømmeopplæring for voksne?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 1: Svømmeskole

   Spørsmål nr. 5/10

   Svømmeopplæring innvandrere/flerkulturelle
   Tilbyr klubben svømmeopplæring for innvandrere/flerkulturelle?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 1: Svømmeskole

   Spørsmål nr. 6/10

   Svømmeskoleansvarlig
   Er rollen/ansvar/oppgaver for svømmeskoleansvarlig nedskrevet og forankret?

   Instruksen bør være en del av klubbhåndboka/svømmeskolehåndboka.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 1: Svømmeskole

   Spørsmål nr. 7/10

   Svømmeskolehåndbok
   Har og bruker klubben en svømmeskolehåndbok?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 1: Svømmeskole

   Spørsmål nr. 8/10

   Deltakelse på forum for svømmeskoleansvarlige
   Deltok klubbens svømmeskoleansvarlig ved forum for svømmeskoleansvarlige 2016? Forumet er en del av Kompetansehelga, og er gratis for den som står som svømmeskoleansvarlig. 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 1: Svømmeskole

   Spørsmål nr. 9/10

   Videre fra svømmeskole til treningspartier 
   Hvor stor andel i % av deltakere i svømmeskolens øverste nivå  går til videre til klubbens trenings- eller konkurransepartier?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 1: Svømmeskole

   Spørsmål nr. 10/10

   Mål for plasser i svømmeskolen
   Har klubben satt seg mål for antallet kursplasser i svømmeskolen? (per år)

   Svar::

   *Hva er klubbens mål for antallet kursplassen (per år), innen når;

 • I del "C - Aktivitetsutvikling - Område 1: Svømmeskole" fikk du /
 • Avsnitt 6: "C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud"

  Klubbens sportslige tilbud er klubbens kjerneaktivitet. Ved å tilrettelegge for god aktivitet trives barn og unge i klubben og ønsker å være der over lengre tid. Hvordan kan klubben styrke aktivitetstilbudet for mestring og sportslig utvikling?

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/17

   Sportslig plan
   En sportslig plan beskriver klubbens sportslige aktivitetstilbud. Skal inneholde blant annet klubbens sportslige mål og utviklingstrapp. Se NSFs Sportslige plan for veiledning. Har klubben en sportslig plan som er utarbeidet og forankret i trenergruppa og styret?

   Hvis den sportslige planen ligger i en skuff og ikke blir brukt bør dere skrive 0 poeng. Planen bør være tilgjengelig på klubbens webside. 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/17

   Terminliste
   En terminliste beskriver hvilke stevner og arrangementer som er planlagt for treningsgruppene. Er klubbens terminliste for det kommende halvåret utarbeidet av trenerteamet, forankret i styret og presentert for klubbens medlemmer (dokument, mail, på websiden) innen 1.august/1.januar?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/17

   Lisensierte medlemmer 
   Hvilke % av klubbens aktive medlemmer i treningsgruppene på 13 år og eldre har løst lisens for dette kalenderåret?

   (ikke inkludert Masters)

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/17

   Klubbstevner/temasamlinger
   Hvor mange klubbstevner har klubben i løpet av et år? Gjelder alle grupper og partier.
   Merk: Med klubbstevne menes uformell interne konkurranse/temasamling der de store er sammen med de små. 

   Svar::

   *Beskriv konseptet;

   *Beskriv konseptet;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/17

   Deltakelse på LÅMØ
   LÅMØ er en bra arena for utvikling av utøvere og et naturlig steg på utøverstigen. Hvor mange utøvere fra klubben deltok på LÅMØ 2015?
   Merk: Inkluderer ikke de som ble syke eller stod på venteliste.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/17

   Deltakelse på ÅM

   Hvor mange utøvere deltok i forrige ÅM? 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 7/17

   Deltakelse på Jr.NM
   Hvor mange utøvere deltok individuelt på forrige Jr.NM?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 8/17

   Deltakelse på Sr.NM
   Hvor mange utøvere fra klubben deltok individuelt på forrige Sr.NM?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 9/17

   Landslagssvømmere
   Har klubben svømmere på landslaget (junior eller senior, funksjonshemmede) sesongen 2015/2016 og/eller 2016/2017?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 10/17

   Teknikkanalyse
   Er teknikkanalyse ved hjelp av video en del av teknikkutviklingen som konkurransegruppene jobber med regelmessig?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 11/17

   Testbatteri
   Har klubben et testbatteri som er en del av klubbens sportslige plan? (regelmessig tester på trenings- og konkurransegruppene, bør være utarbeidet med utgangspunkt i NSFs testbatteri)

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 12/17

   Utøversamtaler
   Gjennomfører klubbens trenere samtaler med utøverne i konkurransegruppene minst 1 gang i sesongen?

   Samtalen skal være individuell, inneholde mål og planer for sesongen.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 13/17

   Alternativ trening
   Har klubben tilrettelagt for alternativ trening for trenings- og konkurransegruppene?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 14/17

   Kosthold
   Har klubben tilrettelagt kostholdsveiledning for klubbens foresatte og utøvere. Det kan for eksempel være informasjon på klubbens websider eller årlige seminarer om kosthold.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 15/17

   Treningssamling/treningshelg
   Arrangeres det treningshelg for de yngre trenings og konkurranse-partiene (rekruttpartier/LÅMØ grupper) minst 2 ganger i sesongen?

   Svar::

   *Beskriv kort hvordan;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 16/17

   Treningsleir
   Legges det til rette for treningsleir i ferier for de eldre gruppene  minst 2 ganger i året?

   Svar::

   *Beskriv kort (hvorfor ikke)

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 17/17

   Videregående skole
   Har klubben god dialog og samarbeidsavtaler med videregående skoler i «nærmiljøet», for å tilrettelegge for svømmesatsning og skole?

   Svar::

   *Beskriv kort;

 • I del "C - Aktivitetsutvikling - Område 2: Sportslig aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 7: "C - Aktivitetsutvikling - Område 3: Funksjonshemmede"

  Norsk svømming er stolt av å være en attraktiv, aktiv og integrert arena for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse. Hvordan arbeider din klubb for å legge til rette for trening og/eller konkurranseaktiviteter for funksjonshemmede? Med funksjonshemmede menes både hørsels-, syns-, bevegelses- og utviklingshemmede.

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 3: Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 1/5

   Tilbud for funksjonshemmede - svømmeopplæring
   Har klubben et godt tilrettelagt tilbud om svømmeopplæring for funksjonshemmede? Først og fremst barn, enten eget opplegg eller integrert.

   Svar::

   *Beskriv kort tilbudet (+ca antall kursdeltakere);

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 3: Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 2/5

   Tilbud for funksjonshemmede - trening
   Har klubben et tilrettelagt treningstilbud for funksjonshemmede? (integrert eller eget treningsparti)

   Svar::

   *Beskriv kort tilbudet (+ca antall aktive);

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 3: Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 3/5

   Utdanning av instruktører og trenere
   Har klubben minst 2 instruktører/trenere med utdanning innen opplæring og/eller trening av funksjonshemmede?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 3: Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 4/5

   Lisensierte utøvere
   Har klubben lisensierte funksjonshemmede utøvere?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 3: Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 5/5

   Rekruttering av funksjonshemmede
   Har klubben en strategi for rekruttering av flere funksjonshemmede? Eks; utvide aktivitetstilbudet, starte nye grupper, åpen dag, dialog med institusjon, kommune etc.

   Svar::

   *Beskriv strategien kort;

 • I del "C - Aktivitetsutvikling - Område 3: Funksjonshemmede" fikk du /
 • Avsnitt 8: "C - Aktivitetsutvikling - Område 4: Annet aktivitetstilbud"

  Utover svømmeskole og treningspartier er det mange aktiviteter klubben kan bedrive og tilby til sitt nærmiljø? Dette gjelder både å beholde ungdom lengre i klubben men også for å rekruttere voksne aktive medlemmer.

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 4: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/6

   Ungdom som ikke ønsker å satse 
   Har klubben et tilbud for ungdom i klubben som ikke ønsker å satse? (Vill i vann, eller egen treningsgruppe)

   Svar::

   *Kort beskrivelse av tilbudet;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 4: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/6

   Andre aktivitetstilbud
   Klubben kan ha aktivitetstilbud for ulike målgrupper. Hvilke andre aktiviteter tilbyr klubben i og til sitt lokalmiljø?

   Svar::

   Beskriv kort:

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 4: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/6

   Samarbeid med skole, barnehage eller SFO
   Har klubben et samarbeid med en eller flere skoler om skolesvømming (bistår i skolesvømming eller opplæring av lærere)? Eller tilbyr klubben tilbud til SFO? Eller samarbeider klubben med en eller flere barnehager? 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 4: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/6

   Livredning
   Har klubben en skolekontrollør som holder årlig livredningsprøve i sitt nettverk slik at klubben kan tilby livredningsprøven internt i klubben eller til skoler, privatpersoner, organisasjoner etc?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 4: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/6

   Samarbeid med andre klubber
   Det å samarbeide med andre klubber kan ofte skape energi, motivasjon og mer aktivitet både for utøvere, trenere og ledere. Hvor god er klubben til å samarbeide med andre klubber?

   Det kam være trenermøte, instruktørsamlinger, treningsleirer, treningssamlinger, utdanning etc.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Område 4: Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/6

   Arrangerer klubben stevner 
   Det er lite som å konkurrere på hjemmebane foran familie og venner. Arrangerer klubben;

   Svar::
 • I del "C - Aktivitetsutvikling - Område 4: Annet aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 9: "D - Instruktører, trenere og utdanning"

  Instruktører og trenere er klubbens ansikt utad og de som skaper aktivitet. Klubben må legge forholdene til rette for rekruttering, skolering, utdanning og ivaretakelse av trenere, instruktører og andre involverte i klubbens aktivitet.

  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 1/8

   Hovedtreners rolle
   Har klubben nedskrevet en stillingsbeskrivelse som beskriver rolle, ansvar og oppgaver til hovedtrener?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 2/8

   Hovedtrener - utdanning
   Hovedtrener har minst trener 2 eller tilsvarende?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 3/8

   Treners rolle
   Har klubben nedskrevet en stillingsbeskrivelse som beskriver rolle, ansvar og oppgaver til klubbens trenere?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 4/8

   Trenerutdanning
   Har alle trenere på trenings- og konkurransegrupper har minimum trener 1 eller tilsvarende?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 5/8

   Trener
   Har klubben god dekning i antallet trenere?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 6/8

   Ivaretakelse av trenere og instruktører
   Har klubben nedskrevet og forankret en plan for rekruttering, utdanning, skolering og ivaretakelse av instruktører og trenere?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 7/8

   Trenermøter
   Samarbeid, strategi og utvikling hvor hele trenertemaet er involvert er viktig for utvikling av det sportslig tilbudet og ivaretakelse av trenere. Hvor ofte holder klubbens trenerteam trenermøter?

   Svar::

   *Kort beskriv hvordan dette gjennomføres;

   *Kort beskriv hvordan dette gjennomføres;

   *Kort beskriv hvordan dette gjennomføres;

  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 8/8

   Oppdatert livredningsprøve 
   Arrangeres en årlig livredningsprøve for alle trenere og instruktører? Plan for at alle instruktører og trenere har oppdatert årlig livredningsprøve?

   Svar::
 • I del "D - Instruktører, trenere og utdanning" fikk du /
 • Avsnitt 10: "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør"

  En velfungerende klubb er avhengig av en sunn kultur hvor foreldre og andre engasjerte bidrar. Klubben må legge til rette for involvering og frivillig engasjement. Ofte er god kommunikasjon og informasjon viktige nøkler. Men også klubbens omdømme og synlighet i lokalsamfunnet er viktig. Hvor god er klubben på ivareta engasjere og kommunisere med medlemmer og foreldre?

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 1/13

   Informasjon
   Får nye foreldre tilsendt informasjon eller henvist til informasjon om klubben, dens aktivitet, forventning til foreldre etc?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 2/13

   Foreldreengasjement
   Har klubben et system for å involvere foreldre til innsats/å bidra? Det kan for eksempel være en foreldregruppe eller involvering på andre måter. Det skal uansett være en del av en nedskrevet plan eller være et tydelig mandat.

   Svar::

   *Beskriv kort hvordan;

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 3/13

   Foreldremøter
   Arrangeres "foreldremøter" for alle trenings og konkurransegruppe en eller flere ganger i året?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 4/13

   Oppmenn/foreldrekontakt/gruppekontakt
   Har klubben oppmenn eller gruppekontakter som har ansvar for å følge opp en treningsgruppe administrativt?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 5/13

   Sosialt for foresatte
   Arrangeres sosiale arrangementer for foreldre og engasjerte en eller flere ganger i året?

   Svar::

   *Beskriv kort hva;

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 6/13

   Årsmøtet
   Hvor mange stemmeberettigede medlemmer deltok på forrige årsmøte? For å være stemmeberettiget må være fylt 15 år, ha vært medlem minst en måned og ha betalt medlemskontingent. 

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 7/13

   Klubbens webside
   Websider gir informasjon om klubben og dets aktivitetstilbud, sant drift. Websiden er viktig kommunikasjonsverktøy med klubbens medlemmer, foresatte, potensielle medlemmer og samarbeidspartnere. Det er viktig at klubben har en selvforklarende og tydelig webside. Om klubbens webside;

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 8/13

   Facebook
   Har klubben en aktiv Facebookside til å kommunisere med medlemmer og engasjerte? Lukket gruppe teller ikke. 

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 9/13

   Instagram/Twitter/Snapchat

   Har klubben aktiv konto på Instagram, Snapchat og/eller Twitter? 

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 10/13

   Nyhetsbrev
   Sender klubben regelmessig ut nyhetsbrev på e-post?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 11/13

   Lokalmedia
   Hvor mange artikler har klubb i lokalmedia (notiser og resultater telles ikke)?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 12/13

   Samarbeidspartnere
   Har klubben samarbeidspartnere som totalt støtter klubben økonomisk eller med utstyr/produkter til over 100 000 kr?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 13/13

   Æresbevisninger og utmerkelser
   Har klubben god oversikt over og forankrede rutiner for æresbevisninger og utmerkelser?

   Svar::
 • I del "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør" fikk du /
 • Avsnitt 11: "Prioritering på veien videre"

  Klubben har gjennomført Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 2. Med utgangspunkt i denne undersøkelsen kan klubben prioritere tiltak det kommende året for å bli "litt bedre" (prioriterte tiltakene bør være en del av klubbens/styrets handlingsplan).

  • Avsnitt: Prioritering på veien videre

   Spørsmål nr. 1/2

   Prioriterte tiltak
   Med utgangspunkt i Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram, beskriv kort klubbens prioriterte tiltak for å utvikle klubben på veien videre;

   Svar::
  • Avsnitt: Prioritering på veien videre

   Spørsmål nr. 2/2

   Klubbutvikling

   Norges Svømmeforbund kan tilby:

   • Klubbesøk med fokus på organisatorisk utvikling
   • Norges Svømmeskolebesøk
   • Virksomhetsplanprosess
   • Grenskolebesøk
   • Styrearbeid i praksis

   Ønsker klubben bli kontaktet ang klubbutvikling? Beskriv hva dere trenger. 

   Se mer info på www.svomming.no. Klubbutviklingstiltak er gratis for klubbene.

   Svar::
 • I del "Prioritering på veien videre" fikk du /
 • The end.

  Thank you for your time

  Før du sender inn undersøkelsen kan du legge til flere epost adresser som vil motta beskjed om denne innsendingen.
  Legg til flere e-poster

  Er du menneske?

  + =

Så langt er du totalt i undersøkelsen