Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/svommgxc/public_html/rapport/wp-content/plugins/SD_survey/survey_build.php on line 281
Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 2 – 2014 |

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 2 – 2014

print
 • Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 2 - 2014

  Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og gjort forberedelsene som beskrevet. Klubbens ledelse utpeker en ansvarlig for gjennomføring av AKP. Denne personen skal gå nøye gjennom veiledningsdokument, papirversjonen av AKP og gjøre undersøkelsen på vegne av klubben. Ikke lur dere selv med å svare noe lurt. Hvis virksomhetsplanen ikke er ferdig så er den ikke ferdig - dermed 0 poeng.

  I etterkant skal ansvarlig for AKP presentere resultatet for klubbens styre/ledelse, og dere skal sammen bli enige om minst 3 prioriterte punkter dere ønsker å ta tak i.

  Skjemaet må gjennomføres i "en session". Man navigerer frem og tilbake i skjemaet ved hjelp av forrige og neste -knappene. Dere får rapporten tilsendt på mail etter gjennomføringen (merk at det er viktig å skrive riktig e-post adresse).

  Spørsmål sendes til lasse@svomming.no. Lykke til!

 • Avsnitt 1: "A - Medlemskap"

  Medlemsutvikling kan være et barometer for om klubbens aktivitetstilbud er attraktivt for medlemmene og nærmiljøet. Innunder medlemskap settes det fokus på hvor god klubben er til å rekruttere nye medlemmer og hvordan klubben ivaretar og legger opp til at medlemmene er lenge i klubben. Tallene for klubbens medlemskap kan man finne i idrettsregistreringen.

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 1/4

   Totale medlemskap
   Hvordan er utvikling på det totale medlemskap i klubben fra 2012 til 2013 (ifølge tallene fra idrettsregistreringen)

   Svar::

   *Skriv økningen i antall medlemmer;

   *Skriv økningen i antall medlemmer;

   *Skriv økningen i antall medlemmer;

   *Skriv økningen i antall medlemmer;

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 2/4

   Ungdom
   Har klubben økning i antallet aktive ungdommer i aldersgruppen 13-19 år? (ifølge idrettsregistreringen)

   Svar::

   *Beskriv kort (hvorfor?)

   *Beskriv kort (hvorfor ikke?)

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 3/4

   Aktive seniorutøvere
   Har klubben aktive utøvere på 19år eller eldre som trener i og konkurrerer for klubben? (løst lisens)

   Svar::
  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 4/4

   Styremedlemmer
   Alle i klubbens styre (inkl vara) har godkjente medlemskap i klubben for inneværende år?

   Svar::
 • I del "A - Medlemskap" fikk du /
 • Avsnitt 2: "B - Organisasjon og ledelse - del 1 - Organisasjon"

  Denne delen omhandler klubben som en organisasjon og klubbens ledelse. En velfungerende organisasjon og tydelig ledelse er vesentlig for å legge til rette for klubbens medlemmer og utvikling av klubbens aktivitetstilbud. Hvor god er deres klubb som organisasjon?

  Organisasjon og ledelse er delt i 3 områder:

  - Organisasjon

  - Ledelse

  - Klubbdrift

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 1 - Organisasjon

   Spørsmål nr. 1/10

   Verdier
   Har klubben definert klubbens verdier?

   Svar::

   *Hvis ja, skriv klubbens verdier

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 1 - Organisasjon

   Spørsmål nr. 2/10

   Klubbdokumenter
   Nedskrevne planverk kan være bevis på god strukturering og dokumentering, og være gode verktøy for fremtidig ledere og engasjerte i klubben. Har klubben;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 1 - Organisasjon

   Spørsmål nr. 3/10

   Retningslinjer
   Retningslinjer legger føringer for hva som akseptert og hva som ikke er akseptert og er noe klubbens medlemmer og engasjerte skal forholde seg til. Retningslinjer skal være nedskrevet, forankret og synliggjort for at de skal ha noen verdi. Har klubben;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 1 - Organisasjon

   Spørsmål nr. 4/10

   Lagring av klubbdokumenter
   Har klubben et skikkelig godt system som fungerer for lagring av klubbdokumenter (for styret hovedsakelig)?

   Svar::

   *Hva bruker dere?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 1 - Organisasjon

   Spørsmål nr. 5/10

   Styrearbeid
   Møteledelse og gode rutiner i styrearbeidet gjør det enklere å være engasjerte i klubbens ledelse. Har klubben gode oppfølging/rutiner for;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 1 - Organisasjon

   Spørsmål nr. 6/10

   Mandat i utvalg/arbeidsgrupper
   Har alle klubbens utvalg og arbeidsgrupper et klart og tydelig mandat som er nedskrevet og oppdatert i klubbens klubbhåndbok/organisasjonsplan?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 1 - Organisasjon

   Spørsmål nr. 7/10

   Valgkomitee
   Har klubben en årsmøtevalgt valgkomitee bestående av minst 3 personer med klart mandat og engasjement til å rekruttere til klubbens ledelse ved neste årsmøte? Merk: ingen nåværende styremedlemmer kan sitte i valgkomiteen

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 1 - Organisasjon

   Spørsmål nr. 8/10

   Dommeransvarlig
   Har klubben en dommeransvarlig med ansvar for å rekruttere og ivareta klubbens dommere?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 1 - Organisasjon

   Spørsmål nr. 9/10

   Antallet dommere
   Hvor mange autoriserte dommere har klubben?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 1 - Organisasjon

   Spørsmål nr. 10/10

   Rent Idrettslag
   Er klubben registrert som et rent idrettslag (www.rentidrettslag.no)? Klubben skal i så fall ha en oppdatert antidoping policy.

   Svar::

   *Når ble antidopingpolicyen sist revidert og vedtatt i styret;

 • I del "B - Organisasjon og ledelse - del 1 - Organisasjon" fikk du /
 • Avsnitt 3: "B - Organisasjon og ledelse - del 2 - Ledelse"

  Ledelse er sentralt i enhver organisasjon. Med ledelse menes i hovedsak styret, svømmeskoleansvarlig, hovedtrener og andre sentrale roller for klubbens aktivitet og drift. Hvilke kultur har klubben innen ledelse? Hvordan ledes klubben? Forankring? Personavhengig?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 2 - Ledelse

   Spørsmål nr. 1/7

   Styrets rolle
   Har klubben tydelig definert styrets rolle? Slik at man har avklart hvilke saker/temaer som skal diskuteres i styret og hva som ikke skal diskuteres av klubbens styre (diskuterer man for eksempel hva som skal spises på treningsleirer?). Skal være nedskrevet og en del av klubbhåndboka.

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 2 - Ledelse

   Spørsmål nr. 2/7

   Utviklingssamtaler/medarbeidersamtaler
   Hvordan håndterer klubben personalansvar? Har styret eller daglig leder utviklingssamtaler/medarbeidersamtaler med de sentrale personer for klubbens aktivitet og drift minst 2 gang i året?
   (man trenger ikke være ansatt for at det skal være medarbeidersamtaler)

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 2 - Ledelse

   Spørsmål nr. 3/7

   Lederkurs for ungdom 
   Har klubben vært representert på lederkurs for ungdom de siste 2 år (enten i regi NSF eller idrettskrets)

   Svar::

   *Hvis nei, beskriv kort hvorfor;

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 2 - Ledelse

   Spørsmål nr. 4/7

   Trener/Leder konferansen
   Trener/leder konferansen er et viktig seminar for norsk svømming. Her samles engasjerte fra alle klubber til diskusjon, sosialt samvær og gode presentasjoner. Var klubben representert på NSFs forrige trener/leder konferanse?

   Svar::

   *Hvorfor ikke?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 2 - Ledelse

   Spørsmål nr. 5/7

   Deltakelse Kompetansehelga
   Var klubben representert med minst 1 representant fra styret på Kompetansehelga 2014?

   Svar::

   *Hvorfor ikke?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 2 - Ledelse

   Spørsmål nr. 6/7

   Kjennskap til NSF og norsk idrett
   Er alle i klubbens styre godt kjent med;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 2 - Ledelse

   Spørsmål nr. 7/7

   Dialog med idrettsrådet
   Idrettsrådet kan ha en viktig rolle i forhold til tilgang til anlegg, økonomisk støtte og utvikling av aktivitetstilbudet mot ungdom og folkehelse.

   Har klubben god og konstruktiv dialog med idrettsrådet?

   Svar::

   *Beskriv kort;

   *Beskriv kort;

   *Beskriv kort;

 • I del "B - Organisasjon og ledelse - del 2 - Ledelse" fikk du /
 • Avsnitt 4: "B - Organisasjon og ledelse - del 3 - klubbdrift"

  Klubben må legge til rette for en god klubbdrift slik at tid og energi kan bli brukt til å legge til rette for god aktivitet. En velfungerende klubbdrift er det enklere å engasjere seg i. Jo mer ting klubben har på stell, jo bedre for de engasjerte og for medlemmene.

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 3 - klubbdrift

   Spørsmål nr. 1/6

   Politiattest
   Har klubben rutiner for registrering og oppfølging av politiattest?

   Svar::

   *Hvorfor ikke? (pålagt i norsk idrett)

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 3 - klubbdrift

   Spørsmål nr. 2/6

   Arbeidsavtale
   Hvor stor andel % av klubbens trenere på treningsgrupper har skrevet arbeidsavtale? Man kan ha arbeidsavtale selv om man bidrar frivillig eller er inne noen få timer per uke.

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 3 - klubbdrift

   Spørsmål nr. 3/6

   Økonomi
   Har klubben god oversikt over muligheten for å søke midler gjennom lokale støtteordninger (kommune/fylke) og stiftelser?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 3 - klubbdrift

   Spørsmål nr. 4/6

   Egenandeler
   Har klubben nedfelt struktur/retningslinjer og prosentsatser for egenandel og økonomisk støtte til utøvere i forhold treningsleirer, reise på stevner, landslag osv?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 3 - klubbdrift

   Spørsmål nr. 5/6

   E-post adresse
   Har klubben minst 3 klubbmail adresser (post@svommeklubben.no/ leder@svommeklubben.no/ svommeskole@svommeklubben.no, jens@svommeklubben.no)?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse - del 3 - klubbdrift

   Spørsmål nr. 6/6

   Grasrotandelen
   Grasrotandelen er Norsk Tippings system for å støtte den lokale aktiviteten gjennom idrettslag. 5% av omsetningen til tippere går til formålet. For at klubben skal få midler gjennom grasrotandelen kreves det innsats for å rekruttere og ivareta tippere.

    

   Hvordan er status på antallet registrerte spillere fra vinteren 2013 til 2014?
   Tallene finnes på www.grasrotandelen.no.

   Svar::

   *Skriv antallet spillere registrert til klubbens grasrotandel;

   *Skriv antallet spillere registrert til klubbens grasrotandel;

 • I del "B - Organisasjon og ledelse - del 3 - klubbdrift" fikk du /
 • Avsnitt 5: "C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole"

  Aktivitetstilbudet er klubbens kjerne. Kan klubben tilby attraktive aktivitet i et sosial og trygt miljø?

  Klubbens aktivitetstilbud er delt på 4 områder;

  - Område 1 - Svømmeskole

  - Område 2 - Sportslig aktivitet

  - Område 3 - Funksjonshemmede

  - Område 4 - Annet aktivitetstilbud

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 1/8

   Norges Svømmeskole
   Er klubben registrert i Norges Svømmeskole med oppdatert avtale?

   Svar::

   *Hvorfor ikke?

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 2/8

   Kvalitetssjekken Norges Svømmeskole. 
   Klubbens poengsum på kvalitetssjekken 2014 (sjekk med svømmeskoleansvarlig). Må være gjennomført i dette kalenderåret. Kvalitetssjekken ligger i www.tryggivann.no eller forespør klubbens svømmeskoleansvarlig.

   Svar::

   *Poengsum på kvalitetsjekken;

   *Poengsum på kvalitetsjekken;

   *Poengsum på kvalitetsjekken;

   *Poengsum på kvalitetsjekken;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 3/8

   Svømmeopplæring ungdom/voksne
   Tilbyr klubben svømmeopplæring for ungdom/voksne?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 4/8

   Svømmeopplæring innvandrere/flerkulturelle
   Tilbyr klubben svømmeopplæring for innvandrere/flerkulturelle?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 5/8

   Svømmeskoleansvarlig
   Er rollen/ansvar/oppgaver for svømmeskoleansvarlig nedskrevet og forankret?

   Beskrivelsen bør være en del av klubbhåndboka.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 6/8

   Deltakelse på forum for svømmeskoleansvarlige
   Deltok klubbens svømmeskoleansvarlig ved forum for svømmeskoleansvarlige 2014?
   (Forumet er en del av Kompetansehelga)

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 7/8

   Videre fra svømmeskole til treningspartier 
   Hvor stor andel i % av deltakere i svømmeskolens øverste nivå  går til videre til klubbens trenings- eller konkurransepartier?

   Svar::

   *Skriv prosenten som går videre til treningspartier;

   *Skriv prosenten som går videre til treningspartier;

   *Skriv prosenten som går videre til treningspartier;

   *Skriv prosenten som går videre til treningspartier;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole

   Spørsmål nr. 8/8

   Mål for plasser i svømmeskolen
   Har klubben satt seg mål for antallet kursplasser i svømmeskolen?

   Svar::

   *Hva er klubbens mål for antallet kursplassen, innen når;

 • I del "C - Aktivitetsutvikling - del svømmeskole" fikk du /
 • Avsnitt 6: "C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud"

  Klubbens sportslige tilbud er klubbens kjerneaktivitet. Ved å tilrettelegge for god aktivitet trives barn og unge i klubben og ønsker å være der over lengre tid. Hvordan kan klubben styrke aktivitetstilbudet for mestring og sportslig utvikling?

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/15

   Sportslig plan
   En sportslig plan beskriver klubbens sportslige aktivitetstilbud. Skal inneholde blant annet klubbens sportslige mål og utviklingstrapp.Har klubben en sportslig plan som er utarbeidet og forankret i trenergruppa og styret?

   Hvis den sportslige planen ligger i en skuff og ikke blir brukt bør dere skrive 0 poeng.

   Svar::

   *En kort beskrivelse av planen (skal sendes inn til NSF, ved lasse@svomming.no);

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/15

   Terminliste
   En terminliste beskriver hvilke stevner og arrangementer som er planlagt for treningsgruppene. Er klubbens terminliste for det kommende halvåret utarbeidet av trenerteamet, forankret i styret og presentert for klubbens medlemmer (dokument, mail, på websiden) innen 1.august/1.januar?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/15

   Lisensierte medlemmer 
   Hvilke % av klubbens aktive medlemmer i treningsgruppene  på 13 år og eldre har løst lisensens for dette kalenderåret?

   (ikke inkludert Masters)

   Svar::

   *Antallet lisensierte utøvere;

   *Antallet lisensierte utøvere;

   *Antallet lisensierte utøvere;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/15

   Klubbstevner
   Hvor mange klubbstevner har klubben i løpet av et år? Gjelder alle grupper og partier.
   Merk: Med klubbstevne menes uformell interne konkurranse

   Svar::

   *Antallet klubbstevner/beskriv konseptet;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/15

   Deltakelse på LÅMØ
   Hvor mange deltakere hadde klubben på LÅMØ 2014?
   Merk: Inkluderer ikke de som ble syke eller stod på venteliste.

   Svar::

   *Antallet utøvere på LÅMØ;

   *Antallet utøvere på LÅMØ;

   *Antallet utøvere på LÅMØ;

   *Antallet utøvere på LÅMØ;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/15

   Deltakelse på Jr.NM
   Hvor mange deltakere deltok individuelt på forrige Jr.NM?

   Svar::

   *Antallet deltakere på Jr.NM;

   *Antallet deltakere på Jr.NM;

   *Antallet deltakere på Jr.NM;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 7/15

   Deltakelse på Sr.NM
   Hvor mange deltakere deltok individuelt på forrige Sr.NM?

   Svar::

   *Antallet utøvere på Sr.NM;

   *Antallet utøvere på Sr.NM;

   *Antallet utøvere på Sr.NM;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 8/15

   Landslagssvømmere
   Har klubben svømmere på landslaget (junior eller senior, funksjonshemmede) sesongen 2013/2014 eller 2014/2015?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 9/15

   Teknikkanalyse
   Er teknikkanalyse ved hjelp av video en del av teknikkutviklingen som konkurransegruppene jobber med regelmessig?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 10/15

   Utøversamtaler
   Holder klubbens trenere  utøversamtaler med utøverne i konkurransegruppene minst 1 gang i sesongen?

   Samtalen skal være individuell, inneholde mål og planer for sesongen.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 11/15

   Alternativ trening
   Har klubben tilrettelagt for alternativ trening for trenings- og konkurransegruppene?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 12/15

   Kosthold
   Har klubben tilrettelagt kostholdsveiledning for klubbens foresatte og utøvere. Det kan for eksempel være informasjon på klubbens websider eller årlige seminarer om kosthold.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 13/15

   Treningssamling/treningshelg
   Arrangeres det treningshelg for alle de yngre trenings og konkurranse-partiene (rekruttpartier/LÅMØ grupper) minst 2 ganger i sesongen?

   Svar::

   *Beskriv kort hvordan;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 14/15

   Treningsleir
   Legges det til rette for treningsleir i klubb eller sammen med andre klubber minst 2 ganger i året?

   Svar::

   *Beskriv kort (hvorfor ikke)

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 15/15

   Videregående skole
   Har klubben god dialog og samarbeidsavtaler med videregående skoler i «nærmiljøet», for å tilrettelegge for svømmesatsning og skole?

   Svar::

   *Beskriv kort;

 • I del "C - Aktivitetsutvikling - del 2 - sportslig aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 7: "C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede"

  Norsk svømming er stolt av å være en attraktiv, aktiv og integrert arena for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse. Hvordan arbeider din klubb for å legge til rette lavterskel- og trening/konkurranseaktiviteter for funksjonshemmede?

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 1/5

   Tilbud for funksjonshemmede - svømmeopplæring
   Har eller kan klubben tilby et godt tilrettelagt tilbud om svømmeopplæring for funksjonshemmede? Først og fremst barn, enten eget opplegg eller integrert.

   Svar::

   *Beskriv kort tilbudet (+ca antall kursdeltakere);

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 2/5

   Tilbud for funksjonshemmede - trening
   Har eller kan klubben tilby et tilrettelagt treningstilbud for funksjonshemmede? (integrert eller eget treningsparti)

   Svar::

   *Beskriv kort tilbudet (+ca antall aktive);

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 3/5

   Utdanning av instruktører og trenere
   Har klubben minst 2 instruktører/trener med utdanning innen trening av funksjonshemmede?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 4/5

   Lisensierte utøvere
   Har klubben lisensierte funksjonshemmede utøvere?

   Svar::

   *Antallet lisensierte;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede

   Spørsmål nr. 5/5

   Strategi rekruttering
   Har klubben en strategi for rekruttering av flere funksjonshemmede? Eks; utvide aktivitetstilbudet, starte nye grupper, åpen dag, dialog med institusjon, kommune etc.

   Svar::

   *Beskriv strategien kort;

 • I del "C - Aktivitetsutvikling - del 3 - Funksjonshemmede" fikk du /
 • Avsnitt 8: "C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Annet aktivitetstilbud"

  Utover svømmeskole og treningspartier er det mange aktiviteter klubben kan bedrive og tilby til sitt nærmiljø? Dette gjelder både å beholde ungdom lengre i klubben men også for å rekruttere voksne aktive medlemmer.

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/7

   Flere grener
   Tilbyr klubben flere offisielle grener i NSF? Det kan være synkronsvømming, stup eller vannpolo

   Svar::

   *Beskriv hvilke grener og tilbudet:

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/7

   Ungdom som ikke ønsker å satse 
   Har klubben et tilbud for ungdom i klubben som ikke ønsker å satse? (kan være integrert eller som egen gruppe)

   Svar::

   *Kort beskrivelse av tilbudet;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/7

   Andre aktivitetstilbud
   Klubben kan ha aktivitetstilbud for ulike målgrupper. Hvilke andre aktiviteter tilbyr klubben i og til sitt lokalmiljø?

   Svar::

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/7

   Samarbeid med skole eller SFO
   Har klubben et konkret samarbeid med en/flere skole om skolesvømming (bistår i skolesvømming eller opplæring av lærere)? Eller tilbyr klubben SFO?

   Svar::

   *Beskriv kort samarbeidet;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/7

   Livredning eller skolekontrollør
   Har klubben en skolekontrollør i sitt nettverk slik at klubben kan tilby livredningsprøven internt i klubben eller til skoler, privatpersoner, organisasjoner etc?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/7

   Samarbeid med andre klubber
   Det å samarbeide med andre klubber kan ofte skape energi, motivasjon og mer aktivitet både for utøvere, trenere og ledere. Hvor god er klubben til å samarbeide med andre klubber?

   Det kam være trenermøte, instruktørsamlinger, treningsleirer, treningssamlinger, utdanning etc.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 7/7

   Arrangerer klubben stevner 
   Det er lite som å konkurrere på hjemmebane foran familie og venner. Arrangerer klubben;

   Svar::
 • I del "C - Aktivitetsutvikling - del 4 - Annet aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 9: "D - Instruktører, trenere og utdanning"

  Instruktører og trenere er klubbens ansikt utad og de som skaper aktivitet. Klubben må legge forholdene til rette for rekruttering, skolering, utdanning og ivaretakelse av trenere, instruktører og andre involverte i klubbens aktivitet.

  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 1/8

   Hovedtreners rolle
   Har klubben nedskrevet en stillingsbeskrivelse som beskriver rolle, ansvar og oppgaver til hovedtrener?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 2/8

   Hovedtrener - utdanning
   Hovedtrener har minst trener 2 eller tilsvarende?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 3/8

   Treners - rolle
   Har klubben nedskrevet en stillingsbeskrivelse som beskriver rolle, ansvar og oppgaver til klubbens trenere?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 4/8

   Trenerutdanning
   Har alle trenere på trenings- og konkurransegrupper har minimum trener 1 eller tilsvarende?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 5/8

   Trener
   Har klubben god dekning i antallet trenere?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 6/8

   Ivaretakelse av trenere og instruktører
   Har klubben nedskrevet og forankret en plan for rekruttering, utdanning, skolering og ivaretakelse av instruktører og trenere?

   Svar::

   *Beskriv kort strategien;

  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 7/8

   Trenermøter
   Samarbeid, strategi og utvikling hvor hele trenertemaet er involvert er viktig for utvikling av det sportslig tilbudet og ivaretakelse av trenere. Hvor ofte holder klubbens trenerteam trenermøter?

   Svar::

   *Kort beskriv hvordan dette gjennomføres;

   *Kort beskriv hvordan dette gjennomføres;

   *Kort beskriv hvordan dette gjennomføres;

  • Avsnitt: D - Instruktører, trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 8/8

   Oppdatert livredningsprøve 
   Arrangeres en årlig livredningsprøve for alle trenere og instruktører? Plan for at alle instruktører og trenere har oppdatert årlig livredningsprøve?

   Svar::
 • I del "D - Instruktører, trenere og utdanning" fikk du /
 • Avsnitt 10: "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør"

  En velfungerende klubb er avhengig av en sunn kultur hvor foreldre og andre engasjerte bidrar. Klubben må legge til rette for involvering og frivillig engasjement. Ofte er god kommunikasjon og informasjon en nøkkel. Men også klubbens omdømme og synlighet i lokalsamfunnet er viktig. Hvor god er klubben på ivareta engasjere og kommunisere med medlemmer og foreldre?

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 1/11

   Informasjon
   Blir nye foreldre sendt informasjon eller henvist til informasjon om klubben, dens aktivitet, forventning til foreldre etc?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 2/11

   Foreldreengasjement
   Har klubben et system for å involvere foreldre til innsats/å bidra? Det kan for eksempel være en foreldregruppe eller involvering på andre måter. Det skal uansett være en del av en nedskrevet plan eller være et tydelig mandat.

   Svar::

   *Beskriv kort hvordan;

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 3/11

   Foreldremøter
   Arrangeres "foreldremøter" for alle trenings og konkurransegruppe minst 2 ganger i året?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 4/11

   Sosialt for foresatte
   Arrangeres sosiale arrangementer for foreldre og engasjerte minst 2 ganger i året?

   Svar::

   *Beskriv kort hva;

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 5/11

   Årsmøtet
   Hvordan var medlemmers og foresattes oppmøte ved klubbens forrige årsmøte?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 6/11

   Klubbens webside
   Websider gir informasjon om klubben og dets aktivitetstilbud, sant drift. Websiden er viktig kommunikasjonsverktøy med klubbens medlemmer, foresatte, potensielle medlemmer og samarbeidspartnere. Det er viktig at klubben har en selvforklarende og tydelig webside. Om klubbens webside;

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 7/11

   Facebook
   Har klubben en aktiv facebookside til å kommunisere med medlemmer og engasjerte?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 8/11

   Nyhetsbrev
   Sender klubben regelmessig ut nyhetsbrev – det være seg i papir, e-post eller via websiden?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 9/11

   Lokalmedia
   Hvor mange artikler har klubb i lokalmedia (notiser og resultater telles ikke)?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 10/11

   Samarbeidspartnere
   Har klubben samarbeidspartnere som støtte klubben økonomisk eller med utstyr/produkter mer verdi på over 50 000 kr?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 11/11

   Æresbevisninger og utmerkelser
   Har klubben god oversikt over og forankrede rutiner for æresbevisninger og utmerkelser?

   Svar::
 • I del "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og klubben som samfunnsaktør" fikk du /
 • Avsnitt 11: "Prioritering på veien videre"

  Klubben har gjennomført Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 2. Med utgangspunkt i denne undersøkelsen kan klubben prioritere tiltak det kommende året for å bli "litt bedre "(prioriterte tiltakene bør være en del av klubbens/styrets handlingsplan)

  • Avsnitt: Prioritering på veien videre

   Spørsmål nr. 1/2

   Prioriterte tiltak
   Med utgangspunkt i Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram, beskriv kort klubbens prioriterte tiltak for å utvikle klubben på veien videre;

   Svar::
  • Avsnitt: Prioritering på veien videre

   Spørsmål nr. 2/2

   Klubbutvikling
   NSF tilbyr klubbutviklingsprosesser, som gjerne knyttes opp mot de prioriterte tiltakene klubben har satt ned. Ønsker klubben bli kontaktet ang klubbutvikling? Beskriv gjerne mer hvis aktuelt.

   Svar::
 • I del "Prioritering på veien videre" fikk du /
 • The end.

  Thank you for your time

  Før du sender inn undersøkelsen kan du legge til flere epost adresser som vil motta beskjed om denne innsendingen.
  Legg til flere e-poster

  Er du menneske?

  + =

Så langt er du totalt i undersøkelsen