Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/svommgxc/public_html/rapport/wp-content/plugins/SD_survey/survey_build.php on line 281
Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram – 2018 – Vannpolo |

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram – 2018 – Vannpolo

print
 • Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 1 - 2018 for vannpolo

  Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og gjort forberedelsene som beskrevet. Klubbens ledelse utpeker en ansvarlig for gjennomføring av AKP. Denne personen skal gå nøye gjennom veiledningsdokument, papirversjonen av AKP og gjøre undersøkelsen på vegne av klubben. Ikke lur dere selv med å svare noe lurt. Hvis virksomhetsplanen ikke er ferdig så er den ikke ferdig - dermed 0 poeng.

  I etterkant skal ansvarlig for AKP presentere resultatet for klubbens styre/ledelse, og dere sammen blir enige om minst 3 prioriterte punkter dere ønsker å ta tak i.

  Skjemaet må gjennomføres i "en session". Man navigerer frem og tilbake i skjemaet ved hjelp av forrige og neste -knappene. Dere får rapporten tilsendt på mail etter gjennomføring (merk at det er viktig å skrive riktig e-post adresse).

  Spørsmål sendes til cathrine@svomming.no. Lykke til!

 • Avsnitt 1: "A - Medlemskap"

  Medlemsutvikling kan være et barometer for om klubbens aktivitetstilbud er attraktivt for medlemmene og nærmiljøet. Innunder medlemskap settes det fokus på hvor god klubben er til å rekruttere nye medlemmer og hvordan klubben ivaretar og legger opp til at medlemmene er lenge i klubben. Tallene for klubbens medlemskap kan man finne i idrettsregistreringen.

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 1/4

   Totale medlemskap
   Hvordan er utvikling i totale medlemskap i klubben fra 2016 til 2017 (ifølge tallene fra idrettsregistreringen - tallene ligger på svomming.no)

   Svar::

   *Hvorfor vet dere ikke? Hva tror dere endringen er?

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 2/4

   Ungdom
   Har klubben økning i antallet aktive ungdommer i aldersgruppen 13-19 år? (ifølge idrettsregistreringen)

   Svar::

   *Beskriv kort hvorfor;

   *Beskriv kort hvorfor;

   *Beskriv kort hvorfor;

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 3/4

   Styremedlemmer
   Alle i klubbens styre (inkl vara) har godkjente medlemskap i klubben for inneværende år?

   Svar::
  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 4/4

   Har klubben tatt i bruk et elektronisk medlemsregister som er godkjent av Norges Idrettsforbund? Dette er et krav fra og med 2016. Se godkjente løsninger her

   Svar::
 • I del "A - Medlemskap" fikk du /
 • Avsnitt 2: "B - Organisasjon og ledelse"

  Denne delen omhandler klubben som en organisasjon og klubbens ledelse. En velfungerende organisasjon og tydelig ledelse er vesentlig for å legge til rette for klubbens medlemmer og utvikling av klubbens aktivitetstilbud. Hvor god er deres klubb som organisasjon?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 1/16

   Klubbdokumenter
   Nedskrevne planverk kan være bevis på god strukturering og dokumentering, og være verktøy for fremtidig ledere i klubben. Gode plandokumenter legger til rette for kontinuitet. Har klubben;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 2/16

   Lovnorm
   Det kom korrigert lovnorm fra Norges Idrettsforbund på idrettstinget i 2015. Har klubbens vedtekter blitt oppdatert og årsmøtegodkjent etter den nye lovnormen?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 3/16

   Styrearbeid
   Møteledelse og gode rutiner i styrearbeidet gjør det enklere å være engasjerte i klubbens ledelse. Har klubben gode oppfølging/rutiner for;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 4/16

   Valgkomitee
   Har klubben en valgkomité bestående av 4 personer (leder, 2 medlemmer, 1 vara) med klart mandat til å rekruttere til klubbens ledelse ved neste årsmøte?
   Merk: ingen nåværende styremedlemmer kan sitte i valgkomiteen

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 5/16

   Utdanningskontakt
   Klubbens utdanningskontakt skal ha oversikt over utdanningsnivået hos instruktører, trenere, dommere og tillitsvalgte, samt vurdere behovet for utdanning i klubben. Det er viktig å sikre at personer i de ulike rollene i klubben, har nødvendig kompetanse for å fylle rollene.  Har klubben en utdanningskontakt? 

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 6/16

   Lederkurs for ungdom 
   Har klubben vært representert på lederkurs for ungdom i løpet av de siste 2 årene? (enten i regi NSF eller idrettskrets)

   Svar::

   Hvorfor ikke?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 7/16

   Trener/Leder konferansen
   Trener/leder konferansen er et viktig seminar for norsk svømmeidrett. Her samles engasjerte fra alle klubber til diskusjon, sosialt samvær og gode presentasjoner. Var klubben representert på NSFs forrige trener/leder konferanse?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 8/16

   Deltakelse Kompetansehelga
   Kompetansehelga er en ypperlig arena for økt forståelse og gode tips til en bedre utvikling av klubben. Var klubben representert på forrige Kompetansehelg?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 9/16

   Kjennskap til NSF og norsk idrett
   Er alle i klubbens styre godt kjent med;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 10/16

   Politiattestansvarlig
   Har klubben utnevnt en ansvarlig person som er ansvarlig for registrering og oppfølging av politiattester? Det er lovpålagt at en person skal være ansvarlig for politiattester, det skal synliggjøres hvem dette er på klubbens webside. 

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 11/16

   Samarbeid med idrettsrådet
   Har klubben godt samarbeid med idrettsrådet med tanke på tilgang til anlegg, økonomisk støtte og utvikling av aktivitetstilbudet mot ungdom og folkehelse?

   Svar::

   Kommentar;

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 12/16

   E-post adresse
   Har klubben en eller flere personuavhenige mailadresser? (post@vannpoloklubben.no/ leder@svommeklubben.no/ svommeskole@svommeklubben.no)?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 13/16

   Barnidrettsansvarlig

   På idrettstinget 2015 ble det vedtatt at alle klubber skal ha oppnevnt en som er ansvarlig for at Barneidrettsbestemmelsene ivaretas. Har klubben en Barneidrettsansvarlig?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 14/16

   Årsmøtet

   Hvor mange stemmeberettigede medlemmer deltok på forrige årsmøte? For å være stemmeberettiget må være fylt 15 år, ha vært medlem minst en måned og ha betalt medlemskontingent. 

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 15/16

   Grasrotandelen

   Grasrotandelen er Norsk Tippings system for å støtte den lokale aktiviteten gjennom idrettslag. 5 % av omsetningen til tippere går til formålet. 

   Hvordan er status på antall registrerte spillere fra vinteren 2016 til 2017? Tallene finnes på www.grasrotandelen.no.

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 16/16

   Kostnader for utøvere og deres foresatte

   Har klubben retningslinjer som sikrer et kostnadsnivå som gjør at flest mulig kan delta i klubbens aktiviteter?

   Svar::
 • I del "B - Organisasjon og ledelse" fikk du /
 • Avsnitt 3: "C - Aktivitetsutvikling Minipolo"

  Minipolo er vannpolo for barn mellom 8-12 år. Selv om klubben ikke har minipologrupper i dag må dere gå gjennom spørsmålene på dette området. Det kan være spørsmål under dette tema som allikevel klubben kan få poeng for.

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 1/17

   Minipolo/vannpoloskole
   Minipolo er et konsept for yngre vannpolospillere 8-12 år. Har klubben minipologrupper eller vannpoloskole?

   Svar::

   Beskriv klubbens tilbud:

   Kommenter hvorfor ikke;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 2/17

   Minipolo - utstyr
   Har dere egnet utstyr for minipolo?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 3/17

   Rollen minipoloansvarlig
   Minipoloansvarlig har overordnet ansvar for å skape god kvalitet og aktivitet i minipologruppene. Har klubben en minipoloansvarlig?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 4/17

   Rollen minipoloansvarlig 
   Er rollen til minipoloansvarlig, med ansvar og oppgaver, nedskrevet og forankret i klubb?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 5/17

   Basseng minipolo
   God utnyttelse av basseng gir flere mulighet til å drive aktivitet samtidig. Trener flere av klubbens minipologrupper samtidig, eller samtidig med andre treningsgrupper? (merk: bør ha et skillenett)

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 6/17

   Fair play
   Legges det vekt på å lære og anerkjenne fair play under trening og spill i minipologrupper?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 7/17

   Markedsføring minipolo
   Hvor god er klubben på å markedsføre minipolo til sitt nærmiljø? Det bør være enkelt og forståelig beskrevet hva minipolo er og hvordan man kan bli med. Kryss av for de som passer

   Svar::

   Beskriv:

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 8/17

   Minipoloturneringer
   Minipoloturneringer er en bra arena for utvikling av spillere og miljø. Har klubben arrangert minipoloturneringer siste året?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 9/17

   Deltakelse minipoloturneringer
   Alle klubber bør ha fokus på deltagelse og arrangering av minipoloturneringer. Har klubben deltatt på andre klubbers minipoloturneringer siste året?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 10/17

   Videre fra minipolo til treningspartier
   Hvor mange % av deltakere i øverste minipologruppe fortsetter videre i klubbens/annen klubbs treningsgrupper for juniorer?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 11/17

   Mål for antall utøvere i minipologrupper
   Har klubben satt seg mål for antallet deltagere som blir med i klubbens minipologrupper?

   Svar::

   *Hva er klubbens mål for antall deltagere, innen når;

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 12/17

   Samarbeid med andre klubber
   Samarbeider klubben med andre vannpoloklubber eller svømmeklubber om rekruttering til minipologruppene?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 13/17

   Kompetansehelga
   Hadde klubben med minimum en representant på forum for minipoloansvarlige på forrige Kompetansehelg? Deltakelse er gratis for den som står registrert som minipoloansvarlig. 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 14/17

   Minipolohåndbok

   Har klubben en minipolohåndbok som beskriver hvordan dette  fungerer (en slags kokebok)?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 15/17

   Sikkerhet

   Legger dere vekt på vannsikkerhet i minipolo-opplæringen (trygg inngang og utgang av vannet, instruktøren har alle under oppsyn, oppførsel ved og i vann etc)? 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 16/17

   Dokumentasjon

   Har klubben et system for føring av oppmøte og ferdigheter? 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling Minipolo

   Spørsmål nr. 17/17

   Instruktører

   Hvor stor andel av instruktørene med Minipolo har relevant utdanning for det nivået de underviser på?

   Her finnes Instruktørkurs Minipolo. 

   Svar::
 • I del "C - Aktivitetsutvikling Minipolo" fikk du /
 • Avsnitt 4: "C - Sportslig aktivitetstilbud"

  Klubbens sportslige tilbud er klubbens kjerneaktivitet. Ved å tilrettelegge for god aktivitet og mestring trives barn og unge i klubben og de ønsker å være der over lengre tid. Hovedtrener er sentral i utviklingen av det sportslige aktivitetstilbudet.

  • Avsnitt: C - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/10

   Sportslig plan
   En sportslig plan beskriver klubbens sportslige aktivitetstilbud. Har klubben en sportslig plan med utviklingstrapp som er utviklet og forankret i trenergruppa og styret?

   Svar::

   Skriv kort om planen (Skal sendes til cathrine@svomming.no)

  • Avsnitt: C - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/10

   Terminliste
   En terminliste beskriver hvilke seriehelger, cuper og arrangementer som er planlagt for treningsgruppene. Er klubbens terminliste for det kommende halvåret utarbeidet av trenerteamet, forankret i styret og presentert for klubbens medlemmer (dokument, mail, på websiden) innen 1.august/1.januar?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/10

   Lisensierte utøvere
   Alle utøvere på 13 år og eldre som skal spille kamper (cup, turnering og seriespill) må ha innbetalt lisens før kampstart, samt alle utøvere på 9 år og eldre som deltar i approberte konkurranser må betale lisens. Hvor stor andel av klubbens aktive utøvere har løst lisens?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/10

   Junior cuper
   For at de yngste skal få oppleve mestring og få erfaring i kamper bør de konkurrere mot andre juniorer. Har klubben deltatt på en eller flere junior cuper i Norge i løpet av det siste året?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/10

   NM junior
   Hadde klubben med lag i siste NM junior? (uoffisielt NM)

   Svar::
  • Avsnitt: C - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/10

   Seriespill
   Var klubben representert med lag i seniorserien forrige sesongen?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 7/10

   Alternativ trening
   Har klubben tilrettelagt for alternativ trening for treningsgrupper? 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 8/10

   Treningsleir/treningshelg/Vannpolohelga
   Deltar klubben på Vannpolohelga og legges det til rette for treningsleirer/treningshelger i klubb eller sammen med andre klubber en eller flere ganger i sesongen?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 9/10

   Fair play
   Har dere fokus på fair play på trening og konkurranser i treningsgruppene?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 10/10

   Samarbeid minipoloansvarlig og hovedtrener
   Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mellom minipoloansvarlig og hovedtrener i klubben?

   Svar::
 • I del "C - Sportslig aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 5: "C - Annet aktivitetstilbud"

  Utover minipolo og trenings- og konkurransegrupper er det mye aktivitet klubben kan tilby. Dette både for å beholde ungdom lengre i klubben men også for å rekruttere voksne aktive medlemmer.

  • Avsnitt: C - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/8

   Svømmeopplæring
   Tilbyr klubben svømmeopplæring?

   Svar::

   Hvor mange deltagere på kurs i året?

   Hvor mange deltakere på kurs i året?

  • Avsnitt: C - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/8

   Vannpoloopplæring ungdom 13-19år
   Tilbyr klubben vannpoloopplæring for ungdom som ønsker å begynne med vannpolo?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/8

   Ungdom som ikke ønsker å spille kamper
   Har klubben et tilbud for ungdom i klubben som ikke ønsker å spille kamper/turneringer? (kan være inkludert eller som egen gruppe, eks. Vill i vann)

   Svar::

   Beskriv tilbudet;

  • Avsnitt: C - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/8

   Tilbud til voksne
   Har klubben tilbud om vannpolokurs eller trening for voksne? 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/8

   Samarbeid med andre klubber
   Det å samarbeide med andre klubber kan ofte skape energi, motivasjon og mer aktivitet både for utøvere og trenere. Hvor god er klubben til å samarbeide med andre klubber?

   Svar::

   Beskriv samarbeidet;

   Beskriv samarbeidet;

  • Avsnitt: C - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/8

   Interne Klubbarrangement
   Arrangerer klubben interne klubbarrangementer?
   Merk: Med klubbarrangement menes uformelle interne spill og kamper med fokus på det sosiale og mestring – en trygg arena for å begynne å spille kamper. Eks: juleavslutning.

   Svar::

   Beskriv klubbarrangementene:

  • Avsnitt: C - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 7/8

   Arrangerer klubben turneringer
   Arrangerte klubben følgende forrige sesong?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Annet aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 8/8

   Andre aktivitetstilbud

   Tilbyr klubben noe av følgende? 

   Svar::

   Beskriv tilbudet:

   Beskriv:

 • I del "C - Annet aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 6: "D - Trenere og utdanning"

  Trenerne er de som organiserer klubbens aktiviteter. Klubben må legge forholdene til rette for rekruttering, skolering, utdanning og ivaretakelse av trenere, instruktører og andre involverte i klubbens aktivitet. Hvor god er klubben på dette? Hvordan kan klubben utvikle trenerteamet ytterligere?

  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 1/6

   Hovedtreners rolle
   Har klubben nedskrevet en stillingsbeskrivelse som beskriver rolle, ansvar og oppgaver til hovedtrener?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 2/6

   Hovedtrener - utdanning
   Hovedtrener har minst trener 1 eller tilsvarende?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 3/6

   Trenerutdanning
   Har alle trenere på trenings- og konkurransegrupper har minimum trener 1 eller tilsvarende?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 4/6

   Trenere
   Har klubben god dekning i antallet trenere?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 5/6

   Trenermøter
   Samarbeid, strategi og utvikling hvor hele trenertemaet er involvert er viktig for utvikling av det sportslig tilbudet og ivaretakelse av trenere. Hvor ofte holder klubbens trenerteam trenermøter?

   Skal være ordentlig møter med agenda, møteleder og referat for at det skal "gjelde".

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 6/6

   Oppdatert livredningsprøve 
   Alle instruktører og trenere skal ha oppdatert livredningsprøve. Arrangeres en årlig livredningsprøve for alle trenere og instruktører? 

   Svar::
 • I del "D - Trenere og utdanning" fikk du /
 • Avsnitt 7: "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør"

  En velfungerende klubb er avhengig av en sunn kultur hvor foreldre og andre engasjerte bidrar. Klubben må legge til rette for involvering og frivillig engasjement. Ofte er god kommunikasjon og informasjon en nøkkel. Men også klubbens omdømme og synlighet i lokalsamfunnet er viktig. Eller er det bare skigruppa og fotballklubben som alle kjenner til?

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 1/9

   Informasjon
   Blir nye foreldre sendt informasjon eller henvist til informasjon om klubben, dens aktivitet, forventning til foreldre etc?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 2/9

   Foreldreengasjement
   Har klubben et system for å involvere foreldre til innsats? Det kan for eksempel være en foreldregruppe eller involvering på andre måter. Det skal uansett være en del av en nedskrevet plan eller være et tydelig mandat.

   Svar::

   *Beskriv kort hvordan;

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 3/9

   Oppmenn/foreldrekontakt/gruppekontakt
   Har klubben et velfungerende system av oppmenn eller gruppekontakter som har ansvar for å følge opp en treningsgruppe administrativt?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 4/9

   Foreldremøter/informasjonsmøter
   Arrangeres "foreldremøter" eller informasjonsmøter for foresatte en eller flere ganger i sesongen?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 5/9

   Sosialt for foresatte
   Arrangeres sosiale arrangementer for foreldre og engasjerte en eller flere ganger i sesongen?

   Svar::

   *Beskriv kort hvilke type arrangementer;

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 6/9

   Klubbens webside
   Websider gir informasjon og inntrykk av klubbens aktivitetstilbud og hvordan klubben driftes. Tydelig informasjon kan forenkle hverdagen for engasjerte og medlemmene.

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 7/9

   Facebook
   Har klubben en aktiv facebook-side til å kommunisere med medlemmer og engasjerte? («fan-page», grupper teller ikke)

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 8/9

   Nyhetsbrev
   Sender klubben regelmessig ut nyhetsbrev på e-post til klubbens medlemmer?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 9/9

   Lokalmedia
   Hvor mange artikler omtaler klubben i lokalmedia per år? (notiser og resultater telles ikke)

   Svar::
 • I del "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør" fikk du /
 • Avsnitt 8: "Prioritering på veien videre"

  Klubben har gjennomført Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 1. Med utgangspunkt i denne undersøkelsen kan klubben prioritere tiltak det kommende året for å bli litt bedre (prioriterte tiltakene bør være en del av klubbens/styrets handlingsplan)

  • Avsnitt: Prioritering på veien videre

   Spørsmål nr. 1/2

   Prioriterte tiltak
   Med utgangspunkt i Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram; Beskriv kort klubbens prioriterte tiltak for å utvikle klubben på veien videre

   Svar::
  • Avsnitt: Prioritering på veien videre

   Spørsmål nr. 2/2

   Klubbutvikling
   Norges Svømmeforbund kan tilby:

   • Klubbesøk med fokus på organisatorisk utvikling
   • Norges Svømmeskolebesøk
   • Virksomhetsplanprosess
   • Grenskolebesøk
   • Styrearbeid i praksis

   Ønsker klubben bli kontaktet ang klubbutvikling? Beskriv hva dere trenger.

   Bruk gjerne også Klubbtrappa - et verktøy som kan hjelpe klubben til å se hvor den bør begynne med utvikling. 

   Se mer info på www.svomming.no. Klubbutviklingstiltak er gratis for klubbene.

   Svar::
 • I del "Prioritering på veien videre" fikk du /
 • The end.

  Thank you for your time

  Før du sender inn undersøkelsen kan du legge til flere epost adresser som vil motta beskjed om denne innsendingen.
  Legg til flere e-poster

  Er du menneske?

  + =

Så langt er du totalt i undersøkelsen