Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/svommgxc/public_html/rapport/wp-content/plugins/SD_survey/survey_build.php on line 281
Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram – 2018 – Synkron |

Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram – 2018 – Synkron

print
 • Velkommen til NSFs Anerkjennelsesprogram nivå 1 - 2018 – for synkron

  Før gjennomføringen skal klubbens ledelse ha lest gjennom veiledningsheftet og gjort forberedelsene som beskrevet. Klubbens ledelse utpeker en ansvarlig for gjennomføring av AKP. Denne personen skal gå nøye gjennom veiledningsdokument, papirversjonen av AKP og gjøre undersøkelsen på vegne av klubben. Ikke lur dere selv med å svare noe lurt. Hvis virksomhetsplanen ikke er ferdig så er den ikke ferdig - dermed 0 poeng.

  I etterkant skal ansvarlig for AKP presentere resultatet for klubbens styre/ledelse, og dere sammen blir enige om minst 3 prioriterte punkter dere ønsker å ta tak i.

  Skjemaet må gjennomføres i "en session". Man navigerer frem og tilbake i skjemaet ved hjelp av forrige og neste -knappene. Dere får rapporten tilsendt på mail etter gjennomføring (merk at det er viktig å skrive riktig e-post adresse).

  Spørsmål sendes til cathrine@svomming.no. Lykke til!

 • Avsnitt 1: "A - Medlemskap"

  Medlemsutvikling kan være et barometer for om klubbens aktivitetstilbud er attraktivt for medlemmene og nærmiljøet. Innunder medlemskap settes det fokus på hvor god klubben er til å rekruttere nye medlemmer og hvordan klubben ivaretar og legger opp til at medlemmene er lenge i klubben. Tallene for klubbens medlemskap kan man finne i idrettsregistreringen.

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 1/4

   Totale medlemskap
   Hvordan er utvikling i det totale medlemskap i klubben fra 2016 til 2017 (ifølge tallene fra idrettsregistreringen/samordnet rapportering)

   Svar::

   *Hvorfor vet dere ikke? Hva tror dere endringen er?

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 2/4

   Ungdom
   Har klubben økning i antallet aktive ungdommer i aldersgruppen 13-19 år? (ifølge idrettsregistreringen)

   Svar::

   *Beskriv kort hvorfor;

   *Beskriv kort hvorfor;

   *Beskriv kort hvorfor;

  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 3/4

   Styremedlemmer
   Alle i klubbens styre (inkl vara) har godkjente medlemskap i klubben for inneværende år?

   Svar::
  • Avsnitt: A - Medlemskap

   Spørsmål nr. 4/4

   Har klubben tatt i bruk et elektronisk medlemsregister som er godkjent av Norges Idrettsforbund? Dette er et krav fra og med 2016. Se godkjente løsninger her

   Svar::
 • I del "A - Medlemskap" fikk du /
 • Avsnitt 2: "B - Organisasjon og ledelse"

  Denne delen omhandler klubben som en organisasjon og klubbens ledelse. En velfungerende organisasjon og tydelig ledelse er vesentlig for å legge til rette for klubbens medlemmer og utvikling av klubbens aktivitetstilbud. Hvor god er deres klubb som organisasjon?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 1/16

   Klubbdokumenter
   Nedskrevne planverk kan være bevis på god strukturering og dokumentering, og være verktøy for fremtidig ledere i klubben. Gode plandokumenter legger til rette for kontinuitet. Har klubben;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 2/16

   Lovnorm
   Det kom korrigert lovnorm fra Norges Idrettsforbund på idrettstinget i 2015. Har klubbens vedtekter blitt oppdatert og årsmøtegodkjent etter den nye lovnormen?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 3/16

   Styrearbeid
   Møteledelse og gode rutiner i styrearbeidet gjør det enklere å være engasjerte i klubbens ledelse. Har klubben gode oppfølging/rutiner for;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 4/16

   Valgkomitee
   Har klubben en valgkomité bestående av 4 personer (leder, 2 medlemmer, 1 vara) med klart mandat til å rekruttere til klubbens ledelse ved neste årsmøte? Merk: ingen nåværende styremedlemmer kan sitte i valgkomiteen

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 5/16

   Utdanningskontakt
   Klubbens utdanningskontakt skal ha oversikt over utdanningsnivået hos instruktører, trenere, dommere og tillitsvalgte, samt vurdere behovet for utdanning i klubben. Det er viktig å sikre at personer i de ulike rollene i klubben, har nødvendig kompetanse for å fylle rollene. Har klubben en utdanningskontakt? 

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 6/16

   Lederkurs for ungdom 
   Har klubben vært representert på lederkurs for ungdom de siste 2 år (enten i regi NSF eller idrettskrets)

   Svar::

   Hvorfor ikke?

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 7/16

   Trener/Leder konferansen
   Trener/leder konferansen er et viktig seminar for norsk svømming. Her samles engasjerte fra alle klubber til diskusjon, sosialt samvær og gode presentasjoner. Var klubben representert på NSFs forrige trener/leder konferanse?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 8/16

   Deltakelse Kompetansehelga
   Kompetansehelga er en ypperlig arena for økt forståelse og gode tips til bedre utvikling av klubben. Var klubben representert forrige Kompetansehelga?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 9/16

   Kjennskap til NSF og norsk idrett
   Er alle i klubbens styre godt kjent med;

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 10/16

   Politiattestansvarlig
   Har klubben utnevnt en ansvarlig person som er ansvarlig for registrering og oppfølging av politiattester? Det er lovpålagt at en person skal være ansvarlig for politiattester, det skal synliggjøres hvem dette er på klubbens webside. 

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 11/16

   Samarbeid med idrettsrådet
   Har klubben godt samarbeid med idrettsrådet med tanke på tilgang til anlegg, økonomisk støtte og utvikling av aktivitetstilbudet mot ungdom og folkehelse?

   Svar::

   Kommentar;

  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 12/16

   E-post adresse
   Har klubben en eller flere personuavhengige mailadresser? (post@svommeklubben.no/ leder@svommeklubben.no/ svommeskole@svommeklubben.no)?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 13/16

   Barneidrettsansvarlig

   På idrettstinget 2015 ble det vedtatt at alle klubber skal ha oppnevnt en som er ansvarlig for at Barneidrettsbestemmelsene ivaretas. Har klubben en Barneidrettsansvarlig?

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 14/16

   Årsmøtet

   Hvor mange stemmeberettigede medlemmer deltok på forrige årsmøte? For å være stemmeberettiget må være fylt 15 år, ha vært medlem minst en måned og ha betalt medlemskontingent. 

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 15/16

   Grasrotandelen

   Grasrotandelen er Norsk Tippings system for å støtte den lokale aktiviteten gjennom idrettslag. 5 % av omsetningen til tippere går til formålet. 

   Hvordan er utvikling i antall registrerte spillere det siste året? Tallene finnes på www.grasrotandelen.no.

   Svar::
  • Avsnitt: B - Organisasjon og ledelse

   Spørsmål nr. 16/16

   Kostnader for utøvere og deres foresatte

   Har klubben retningslinjer som sikrer et kostnadsnivå som gjør at flest mulig kan delta i klubbens aktiviteter?

   Svar::
 • I del "B - Organisasjon og ledelse" fikk du /
 • Avsnitt 3: "C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen"

  Klubbens sportslige tilbud er klubbens kjerneaktivitet. Ved å tilrettelegge for god aktivitet trives barn og unge i klubben og ønsker å være der over lengre tid. Hvordan kan klubben styrke aktivitetstilbudet og legge til rette for mest mulig mestring og sportslig utvikling?

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 1/15

   Synkronskole
   Tilbyr klubben opplæring gjennom Norges Synkronskole eller annet/eget opplegg?

   Svar::

   Beskriv kort:

   Hvorfor ikke?

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 2/15

   Rollen synkronskoleansvarlig
   Synkronskoleansvarlig har overordnet ansvar for å skape god kvalitet og aktivitet i synkronskolen. Har klubben en synkronskoleansvarlig?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 3/15

   Rollen synkronskoleansvarlig 
   Er rollen til synkronskoleansvarlig, med ansvar og oppgaver, nedskrevet og forankret i klubb?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 4/15

   Videre fra synkronskole til konkurranse- og treningsgrupper 
   Hvor stor andel av deltakerne i synkronskolen går videre til trenings- og konkurransegrupper?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 5/15

   Mål for plasser i synkronskolen
   Har klubben satt seg mål for antallet deltagere i synkronskolen?

   Svar::

   Hva er klubbens mål for antall deltagere, og innen når?

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 6/15

   Markedsføring 
   Hvor god er klubben på å markedsføre synkronskolen til sitt nærmiljø? Det bør være enkelt og forståelig beskrevet hva synkronskolen er og hvordan man kan bli med. Kryss av for de som passer.

   Svar::

   Beskriv:

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 7/15

   Bassengutnyttelse
   God utnyttelse av basseng gir flere mulighet til å drive aktivitet samtidig. Trener flere av klubbens synkronskolegrupper samtidig, eller samtidig med andre treningsgrupper?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 8/15

   Oppvisningsdag
   Å kunne vise frem det man har lært til foreldre en fin og trygg måte for deltagere i synkronskolen å bli vant til oppvisning i konkurranser. Legges det opp til å ha en oppvisningsdag i løpet av kursrundene?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 9/15

   Samarbeid med andre klubber
   Samarbeider klubben med andre synkronklubber eller svømmeklubber om rekruttering til synkronskolen?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 10/15

   Synkronskolehåndbok
   Har klubben en synkronskolehåndbok som beskriver hvordan synkronskolen fungerer (en slags kokebok)?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 11/15

   Synkronhelga 2017

   Var klubben representert på Synkronhelga?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 12/15

   Sikkerhet

   Legger synkronkolen deres vekt på vannsikkerhet i opplæringen (trygg inngang og utgang av vannet, instruktøren har alle under oppsyn, oppførsel ved og i vann etc)? 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 13/15

   Dokumentasjon 

   Har klubben et system for føring av oppmøte og ferdigheter? 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 14/15

   Instruktører

   Hvor stor andel av instruktørene i synkronskolen har relevant utdanning for det nivået de underviser på?

   For synkronskolen finnes Instruktørkurs synkron.

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen

   Spørsmål nr. 15/15

   Samarbeid mellom synkronskoleansvarlig og Hovedtrener

   Er det godt samarbeid og god kommunikasjon mellom synkronskoleansvarlig og Hovedtrener? (det kan f.eks. være om opprykk i gruppene)

   Svar::
 • I del "C - Aktivitetsutvikling - Synkronskolen" fikk du /
 • Avsnitt 4: "C - Aktivitetsutvikling - Sportslig aktivitetstilbud"

  Klubbens sportslige tilbud er klubbens kjerne. Ved å tilrettelegge for god aktivitet og mestring trives barn og unge i klubben og de ønsker å være der over lengre tid.

  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 1/7

   Sportslig plan
   En sportslig plan beskriver klubbens sportslige aktivitetstilbud. Har klubben en sportslig plan med utviklingstrapp som er utviklet og forankret i trenergruppa og styret?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 2/7

   Terminliste
   En terminliste beskriver hvilke stevner og arrangementer som er planlagt for treningsgruppene. Er klubbens terminliste for det kommende halvåret utarbeidet av trenerteamet, forankret i styret og presentert for klubbens medlemmer (dokument, mail, på websiden) innen 1.august/1.januar?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 3/7

   Lisensierte medlemmer
   Hvor mange % av klubbens aktive medlemmer i treningsgruppene på 13 år og eldre har løst lisens for 2018?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 4/7

   Konkurranser
   Deltar klubbens utøvere i konkurranser? 

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 5/7

   Landtrening
   Trening på land er en stor del av synkrontreningen. Har klubben tilrettelagt for landtrening for trenings- og konkurransegruppene?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 6/7

   Treningsleir/treningshelg
   Legges det til rette for treningsleirer/treningshelger i klubb eller sammen med andre klubber en eller flere ganger i sesongen?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetsutvikling - Sportslig aktivitetstilbud

   Spørsmål nr. 7/7

   Utvikling av utøver
   Bruker klubben noe av følgende aktivt i trening?

   Svar::

   Beskriv:

 • I del "C - Aktivitetsutvikling - Sportslig aktivitetstilbud" fikk du /
 • Avsnitt 5: "C - Aktivitetstilbud - annet"

  Utover synkronskolen og trenings- og konkurransegrupper er det mye aktivitet klubben kan tilby. Dette både for å beholde ungdom lengre i klubben men også for å rekruttere voksne aktive medlemmer.

  • Avsnitt: C - Aktivitetstilbud - annet

   Spørsmål nr. 1/7

   Svømmeopplæring
   Tilbyr klubben svømmeopplæring?

   Svar::

   Hvor mange deltagere på kurs i året?

   Hvor mange deltagere på kurs i året?

  • Avsnitt: C - Aktivitetstilbud - annet

   Spørsmål nr. 2/7

   Synkronskole og/eller treningsgruppe for ungdom 13-19år
   Tilbyr klubben kurs og/eller treningsgruppe for ungdom? (alternativt Vill i Vann?)

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetstilbud - annet

   Spørsmål nr. 3/7

   Voksne
   Har klubben synkronskole eller treningspartier for voksne?

   Svar::

   Beskriv tilbudet:

  • Avsnitt: C - Aktivitetstilbud - annet

   Spørsmål nr. 4/7

   Andre aktivitetstilbud
   Klubben kan ha aktivitetstilbud for ulike målgrupper. Hvilke andre aktiviteter tilbyr klubben i og til sitt lokalmiljø?

   Svar::

   Beskriv tilbudet:

   Beskriv:

  • Avsnitt: C - Aktivitetstilbud - annet

   Spørsmål nr. 5/7

   Samarbeid med andre klubber
   Det å samarbeide med andre klubber kan ofte skape energi, motivasjon og mer aktivitet både for utøvere og trenere. Hvor god er klubben til å samarbeide med andre klubber?

   Svar::
  • Avsnitt: C - Aktivitetstilbud - annet

   Spørsmål nr. 6/7

   Klubbarrangement
   Arrangerer klubben interne klubbarrangementer? Merk: Med klubbarrangement menes uformelle interne arrangement – med fokus på det sosiale, en trygg arena for å begynne å konkurrere. Eks: juleavslutning.

   Svar::

   Beskriv klubbarrangementene:

  • Avsnitt: C - Aktivitetstilbud - annet

   Spørsmål nr. 7/7

   Arrangerer klubben konkurranser
   Arrangerer klubben noe av følgende? 

   Svar::
 • I del "C - Aktivitetstilbud - annet" fikk du /
 • Avsnitt 6: "D - Trenere og utdanning"

  Trenerne er de som organiserer klubbens aktiviteter. Klubben må legge forholdene til rette for rekruttering, skolering, utdanning og ivaretakelse av trenere, instruktører og andre involverte i klubbens aktivitet. Hvor god er klubben på dette? Hvordan kan klubben utvikle trenerteamet ytterligere?

  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 1/6

   Hovedtreners rolle
   Har klubben nedskrevet en stillingsbeskrivelse som beskriver rolle, ansvar og oppgaver til hovedtrener?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 2/6

   Hovedtrener - utdanning
   Hovedtrener har minst trener 1 eller tilsvarende?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 3/6

   Trenerutdanning
   Har alle trenere på trenings- og konkurransegrupper har minimum trener 1 eller tilsvarende?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 4/6

   Trenere
   Har klubben god dekning i antallet trenere?

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 5/6

   Trenermøter
   Samarbeid, strategi og utvikling hvor hele trenertemaet er involvert er viktig for utvikling av det sportslig tilbudet og ivaretakelse av trenere. Hvor ofte holder klubbens trenerteam trenermøter?

   Skal være ordentlig møter med agenda, møteleder og referat for at det skal "gjelde".

   Svar::
  • Avsnitt: D - Trenere og utdanning

   Spørsmål nr. 6/6

   Oppdatert livredningsprøve 
   Alle instruktører og trenere skal ha oppdatert livredningsprøve. Arrangeres en årlig livredningsprøve for alle trenere og instruktører? 

   Svar::
 • I del "D - Trenere og utdanning" fikk du /
 • Avsnitt 7: "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør"

  En velfungerende klubb er avhengig av en sunn kultur hvor foreldre og andre engasjerte bidrar. Klubben må legge til rette for involvering og frivillig engasjement. Ofte er god kommunikasjon og informasjon en nøkkel. Men også klubbens omdømme og synlighet i lokalsamfunnet er viktig. Eller er det bare skigruppa og fotballklubben som alle kjenner til?

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 1/9

   Informasjon
   Blir nye foreldre sendt informasjon eller henvist til informasjon om klubben, dens aktivitet, forventning til foreldre etc?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 2/9

   Foreldreengasjement
   Har klubben et system for å involvere foreldre til innsats? Det kan for eksempel være en foreldregruppe eller involvering på andre måter. Det skal uansett være en del av en nedskrevet plan eller være et tydelig mandat.

   Svar::

   *Beskriv kort hvordan;

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 3/9

   Oppmenn/foreldrekontakt/gruppekontakt
   Har klubben et velfungerende system av oppmenn eller gruppekontakter som har ansvar for å følge opp en treningsgruppe administrativt?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 4/9

   Foreldremøter/informasjonsmøter
   Arrangeres "foreldremøter" eller informasjonsmøter for foresatte en eller flere  ganger i året?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 5/9

   Sosialt for foresatte
   Arrangeres sosiale arrangementer for foreldre og engasjerte en eller flere  ganger i sesongen?

   Svar::

   *Beskriv kort hvilke type arrangementer;

  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 6/9

   Klubbens webside
   Websider gir informasjon og inntrykk av klubbens aktivitetstilbud og hvordan klubben driftes. Tydelig informasjon kan forenkle hverdagen for engasjerte og medlemmene.

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 7/9

   Facebook
   Har klubben en aktiv facebook-side til å kommunisere med medlemmer og engasjerte? («fan-page», grupper teller ikke)

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 8/9

   Nyhetsbrev
   Sender klubben regelmessig ut nyhetsbrev på e-post til klubbens medlemmer?

   Svar::
  • Avsnitt: E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør

   Spørsmål nr. 9/9

   Lokalmedia
   Hvor mange artikler omtaler klubben i lokalmedia per år? (notiser og resultater telles ikke)

   Svar::
 • I del "E - Foreldre, frivillighet, kommunikasjon og samfunnsaktør" fikk du /
 • Avsnitt 8: "Prioritering på veien videre"

  Klubben har gjennomført Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 1. Med utgangspunkt i denne undersøkelsen kan klubben prioritere tiltak det kommende året for å bli litt bedre (prioriterte tiltakene bør være en del av klubbens/styrets handlingsplan)

  • Avsnitt: Prioritering på veien videre

   Spørsmål nr. 1/2

   Prioriterte tiltak
   Med utgangspunkt i Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram; Beskriv kort klubbens prioriterte tiltak for å utvikle klubben på veien videre

   Svar::
  • Avsnitt: Prioritering på veien videre

   Spørsmål nr. 2/2

   Klubbutvikling
   Norges Svømmeforbund kan tilby:

   • Klubbesøk med fokus på organisatorisk utvikling
   • Norges Svømmeskolebesøk
   • Norges Synkronskolebesøk
   • Virksomhetsplanprosess
   • Grenskolebesøk
   • Styrearbeid i praksis

   Ønsker klubben bli kontaktet ang klubbutvikling? Beskriv hva dere trenger.

   Bruk gjerne også Klubbtrappa - et verktøy som kan hjelpe klubben til å se hvor den bør begynne med utvikling. 

   Se mer info på www.svomming.no. Klubbutviklingstiltak er gratis for klubbene.

   Svar::
 • I del "Prioritering på veien videre" fikk du /
 • The end.

  Thank you for your time

  Før du sender inn undersøkelsen kan du legge til flere epost adresser som vil motta beskjed om denne innsendingen.
  Legg til flere e-poster

  Er du menneske?

  + =

Så langt er du totalt i undersøkelsen